fbpx
© thaipropertymentor.com - 2021. All rights reserved.

ระยองพัฒนาเมืองผนึก สกสว.ระยอง อบจ.ระยอง และเทศบาลนครระยอง เร่งยกระดับงานบริการฉุกเฉินด้านการแพทย์ให้ประชาชนเข้าถึงอย่างใกล้ชิดผ่านเทคโนโลยีทันสมัย นำร่องพื้นที่เขตเทศบาลก่อนขยายสู่พื้นที่รอบนอก นายภูษิต ไชยฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด เปิดเผยว่า ได้เตรียมเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยองต่อการขับเคลื่อนโครงการให้จังหวัดระยองเป็นเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากฝ่ายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(สกสว.) จังหวัดระยอง (นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ. ระยอง) เทศบาลนครระยอง(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รองศาสตราจารย์วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์) โดยในเบื้องต้นมีแผนเร่งผลักดันโครงการสำคัญในพื้นที่หลายโครงการ ได้แก่ การยกระดับงานบริการด้านการแพทย์ที่จะร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการบริการการแพทย์เข้าถึงประชาชนในพื้นที่นำร่องคือ เทศบาลนครระยอง ก่อนที่จะขยายไปสู่พื้นที่รอบนอกต่อเนื่องกันไป “ปี 2565

ร่างผังเมืองกทม.ฉบับใหม่ เปิดพื้นที่พัฒนาคอนโดเพิ่มในบริเวณบางเขน สายไหม บึงกุ่ม รามอินทรา ลาดพร้าว วิภาวดีรังสิต ศรีนครินทร์-สวนหลวง คาดประกาศใช้ได้ปลายปี 63 นางชูขวัญ นิลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 4 โดยมีแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 7 ข้อ ประกอบด้วย 1.การส่งเสริมการพัฒนาโดยรอบพื้นที่สถานีระบบขนส่งมวลชนทางรางต่างๆ โดยเฉพาะจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางสําคัญ 2.การอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์และกรุงธนบุรี 3.การอนุรักษ์และพัฒนาย่านสถาบันการบริหารปกครอง 4.การพัฒนาย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง บริเวณศูนย์คมนาคม และย่านพาณิชยกรรมศูนย์ชุมชนชานเมือง 5.การพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและหนาแน่นปานกลาง ในพื้นที่การให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 6.การพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยบริเวณชานเมือง 7.การพัฒนาศูนย์ชุมชนเกษตรกรรม และการสงวนรักษาพื้นที่ชนบท และเกษตรกรรมชานเมือง สำหรับทิศทางการขยายตัวของเมืองจะอยู่ในพื้นที่บริเวณ 3 ศูนย์คมนาคมหลักของกรุงเทพฯ ได้แก่ ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน ซึ่งอยู่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์คมนาคมมักกะสัน และศูนย์คมนาคมตากสิน ย่านฝั่งธนบุรี ขณะเดียวกันจะสนับสนุนให้เกิดศูนย์ชุมชนชานเมือง อาทิ

เตรียมเสนอร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 จังหวัดอีอีซี ให้ครม.พิจารณาภายในต.ค.นี้ กรมโยธาฯยัน แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่กระทบพื้นป่า ลดที่เกษตรแค่ 8% กันพื้นที่ริมแม่น้ำ 200 เมตรห้ามสร้างโรงงานคลังสินค้า  [caption id="attachment_5964" align="alignleft" width="278"] มณฑล[/caption] นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดผยว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงร่างข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผังไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อประกาศใช้ต่อไป สำหรับ ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในส่วนที่เป็นพื้นที่ป่า พื้นที่สาธารณะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรลดลงประมาณ 8% เพิ่มเป็นพื้นที่เมืองประมาณ 3% พื้นที่อุตสาหกรรม 2% และอีก 3% เป็นพื้นที่เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนด stripe บริเวณริมแม่น้ำลำคลองขนาดใหญ่ในระยะ 200 เมตร ห้ามมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแต่ชาวบ้านยังสามารถปลูกบ้านได้แต่ทำกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้ ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดพิมพ์เขียว 5 รถไฟฟ้าสายใหม่เชื่อมกรุงเทพฯ-ปริมณฑล กรมรางขอเวลาศึกษา 2 ปี ก่อนเสนอเข้าครม. พร้อมอัพเดตแผนขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายหลักที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมอยู่ระหว่างการศึกษา แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลระยะที่ 2 หรือ M-MAP 2 โดยได้รับการสนับสนุนจากไจก้า หรือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency:JICA) โดยได้ขยายรัศมีพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม M-MAP 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.บรรเทาการจราจรติดขัดในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง 2.ส่งเสริมและพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกทมและปริมณฑลให้มีประสิทธิภาพ 3.เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงสถานี 4.ส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ และ 5.เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสนามบิน 5 เส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ สำหรับพิมพ์เขียวที่ได้ศึกษาไว้มีโครงข่ายเพิ่มเติมในเบื้องต้น 5 สาย รวมระยะทาง 131 กิโลเมตร ประกอบด้วย

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ (ร่าง) แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 หลังจากนั้นกรมโยธาธิการและผังเมือง จะนำเสนอร่างให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาบังคับใช้ พร้อมกับการปรับปรุงผังเมืองของทั้ง 3 จังหวัด ให้เป็นไปตาม ร่าง) แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ (ร่าง) แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป การจัดทำร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้วางแผนรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตในระยะ 20 ปี (2560-2580) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ 8,291,250 ไร่ โดยในปี 2560 มีประชากร 4,015,168 คน และคาดว่าในปี 2580

ผศ.ดร. นพนันท์ ตาปนานนท์ ผู้ประสานงานโครงการ พระราม 4 สมาร์ท ซิตี้ เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจในบนถนนพระราม 4 มีแนวคิดจะพัฒนาย่านพระราม 4 ให้เป็น สมาร์ท ซิตี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างโครงการเสนอต่อ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa เพื่อขอส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้จุฬาฯจะระดมบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมสำหรับการเป็นสมาร์ท ซิตี้ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1. Smart Mobility การสัญจรอัจฉริยะ 2. Smart Community ชุมชนอัจฉริยะ 3. Smart Economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ 4. Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 5. Smart Governance

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 สรุปได้ดังนี้1.รถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ : งานก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 งานออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและทดลองเดินรถมีความก้าวหน้าร้อยละ 61.03 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.55 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการช่วงหัวลำโพง-บางแค ในเดือนตุลาคม 2562 และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ในเดือนเมษายน 2563 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต : งานก่อสร้างงานโยธามีความก้าวหน้าร้อยละ 78.79 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.26 งานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถจะดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจำหน่ายสินทรัพย์และโอนภาระทางการเงินให้กรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2563 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) : งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ

อัพเดตร่างผังเมืองอีอีซี อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งปรับผังหลังรับความความเห็นประชาชนใน 3 จังหวัด คาดเสนอบอร์ดอีอีซี-ครม.พิจารณาประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า ผังเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้เปิดรับฟังความเห็นในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยภายในเดือนพฤษภาคมจะนำความเห็นทั้งหมดมาประชุมปรับร่างผังเมืองอีอีซีอีกประมาณ 2 ครั้ง ให้เสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อประกาศใช้ผังในเดือนมิถุนายน   มณฑล สุดประเสริฐ   จากการฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรายังมีความเป็นห่วงในเรื่องสิ่งแวดล้อม อยากให้มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะโดยเฉพาะแม่น้ำบางปะกง ซึ่งตามแนวคิดของผังเมืองอีอีซี ฉะเชิงเทราจะเป็นพื้นที่พักอาศัยชั้นดีอยู่แล้ว และในอำเภอที่ไกลๆ ออกไปก็อยากให้มีโครงการของอีอีซีไปลง เพื่อกระจายความเจริญออกไป ส่วนที่จังหวัดระยองก็เป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิดของอุตสาหกรรมที่จะไปลงจะต้องเป็นอุตสาหกรรมสะอาดอยู่แล้ว และยังเป็นห่วงเรื่องพื้นที่เกษตรชั้นดีและพื้นที่ป่าที่จะหายไป ซึ่งพื้นที่ป่าในผังเมืองไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว ส่วนพื้นที่เกษตรชั้นดีก็ควรจะอนุรักษ์ไว้ แต่พื้นที่เกษตรที่ให้ผลตอบแทนต่ำทำแล้วไม่คุ้มก็มีการปรับใหม่ทำให้มีพื้นที่ลดลงไม่ถึง 5% โดยเปลี่ยนข้อกำหนดให้ทำอะไรที่คุ้มกว่า สำหรับจังหวัดชลบุรี โดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะเป็นเมืองที่มีการพัฒนาไปมากแล้ว เพียงแต่ต้องการให้การพัฒนาในอีอีซี เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่บ้าง ไม่ใช่ได้ประโยชน์แต่นักลงทุนที่ไปลงฝ่ายเดียว ซึ่งความเห็นทั้งหมดจะนำไปปรับผังเมืองอีกครั้ง ข้อมูลเบื้องต้น ร่างแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่

  ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) อยู่ในขั้นตอนของการปิดประกาศ และจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไปในร่างผังเมืองกทม.ฉบับใหม่นี้ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งที่เปิดให้บริการแล้ว กำลังจะเปิดให้บริการ และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของคนกทม.จากระบบล้อสู่ระบบรางในอนาคต การใช้ประโยชน์ที่ดินของ (ร่าง) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จะส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาเป็นเมืองกระชับ (Compact City) โดยการส่งเสริมการพัฒนาเมือง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และการพัฒนาบริเวณพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจร (Transit Oriented Development หรือ TOD) ทั้งในเขตชั้นในและเขตชั้นกลาง ประกอบกับ การพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมือง (Sub Center) เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างแหล่งงานและที่อยู่อาศัย (Job-Housing Balance) ในเขตชานเมือง ควบคู่กับการพัฒนาศูนย์ชุมชนเกษตรกรรมและการสงวนรักษาพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ของกรุงเทพมหานคร   แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินร่างผังเมืองกทม. (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ทั้งนี้การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานครในระหว่างปี

https://www.youtube.com/watch?v=foqYyRspCVU   การขยายตัวของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในด้านของที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูงจะขยายตัวออกไปใน 3 ทิศทาง ได้แก่ -ทิศเหนือตามแนวรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีเขียว -ทิศตะวันออก ตามแนวสายสีเขียวไปทางสมุทรปราการ และตามแนวแอร์พอร์ตลิงค์ รวมถึงสายสีส้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต -ทิศตะวันตก ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ออกไปทางเพชรเกษมและบางแค   การขยายตัวของทั้ง 3 ทิศทางจะเป็นตัวนำการพัฒนาของกรุงเทพมหานครช่วยให้เมือง compact อยู่กับระบบขนส่งมวลชน นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาในระดับรองเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางแทรกอยู่ในบริเวณที่อยู่ระหว่างพื้นที่การให้บริการของระบบขนส่งมวลชน สำหรับพื้นที่ศูนย์กลางที่สำคัญของกรุงเทพฯ ได้แก่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจ หรือ  CBD (Central Business District) ได้แก่ บริเวณสีลมและสาทร ขณะเดียวกันจะมีศูนย์คมนาคมขนส่งซึ่งมีพาณิชยกรรมระดับเข้มข้นรวมอยู่ด้วย ได้แก่ ศูนย์คมนาคมมักกะสัน ศูนย์คมนาคมพหลโยธินที่จะมีสถานีกลางบางซื่อ และทางฝั่งธนบุรีจะมีศูนย์คมนาคม แถววงเวียนใหญ่ ขณะเดียวกันจะมีการส่งเสริมให้มีศูนย์ชุมชนที่อยู่ชานเมือง ไม่ว่าจะเป็น ลาดกระบัง บางกะปิ มีนบุรีตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูตัดกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ส่วนด้านบนของกรุงเทพฯจะมีสะพานใหม่ ไปทางตะวันตกมี ตลิ่งชันเพชรเกษม บางแค และบนถนนพระราม 2  ศูนย์ชุมชนชานเมือง เพื่อให้มีการค้าและการบริการกระจายตัวอยู่ในเขตชั้นกลางและเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร ประชาชนบางส่วนสามารถที่จะใช้บริการโดยไม่ต้องเข้ามาในเขตชั้นใน นอกจากนี้ควรจะมีการจ้างงานอยู่ในบริเวณศูนย์ชุมชนต่างๆ โดยอาจจะต้องมีสำนักงานอยู่ในบริเวณชานเมืองบ้างเพื่อให้เกิด jobs-housing balance ทั้งหมดก็คือ