fbpx
ผังภูมิสังคม

กรมโยธาฯเร่งจัดทำผังภูมิสังคมฯ แก้ปัญหาน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต

อธิบดีกรมโยธาฯ เร่งรัดการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map) สำหรับแก้ปัญหาน้ำ แก้ปัญหาสังคม คาดแล้วเสร็จเดือน พ.ค. 66

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สั่งการเร่งรัดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo–Social Map) ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาเป็นต้นแบบในการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำในประเทศอย่างยั่งยืน โดยจะมีการบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำผังภูมิสังคมที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วน สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ

ผังภูมิสังคมฯจะมีการวางระบบการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้อย่างเป็นรูปธรรม การแก้ไขปัญหาทางสังคมซึ่งมีข้อมูลกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส โดยนำข้อมูลเชิงกายภาพของพื้นที่และข้อมูลด้านสังคมมาบันทึกในรูปแบบแผนที่ เพื่อวางแผนและพัฒนาการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้การจัดทำจะผ่านกลไกคณะกรรมการแต่ละระดับภายในจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ ขับเคลื่อนการดำเนินการ

ทั้งนี้ ฐานข้อมูลจากผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map) จะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนงานด้าน “การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานรัฐ ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน รวมทั้งภาคีความร่วมมือต่าง ๆ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล โดยมีแผนงานระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดภายในเดือนพฤษภาคม 2566