fbpx
กรมโยธา

2 ทศวรรษกรมโยธาฯและผังเมือง พลิกโฉมบริการสู่ยุคดิจิทัล

2 ทศวรรษกรมโยธาฯและผังเมือง พลิกโฉมสู่ยุคดิจิทัล เปิดให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารผ่านระบบออนไลน์ นำระบบ BIM ให้บริการออกแบบ 3D พร้อมประสานความร่วมมือทุกจังหวัดเร่งบรรเทาทุกข์จากอุทกภัย

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองคนใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 กล่าวในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 20 ปี ว่า กรมได้พัฒนางานบริการโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลผ่าน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย Website (www.dpt.go.th), Mobile Application (Landuse PLAN), Line OA (DPT Information) เพื่อเป็นช่องทางบริการ สืบค้นข้อมูล ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ตรวจสอบข้อมูลแผนผังและรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อกำหนดควบคุมการก่อสร้างอาคาร

การให้บริการงานด้านการอาคารผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ เป็นการลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปติดต่อกับภาครัฐ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการ

นอกจากนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือที่เรียกโดยย่อว่า BIM มาใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน โดยเริ่มจากการเขียนแบบให้ออกมาในรูปของสามมิติ (3D)

นายพงศ์รัตน์ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้กรมมีภารกิจต้องเร่งดำเนินการ คือ บรรเทาปัญหาอุทกภัยที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งกรมมีภารกิจสอดคล้องกับมาตรการ 13 ด้านของรัฐบาล เช่น การกำจัดผักตบชวา การสำรวจคันกั้นน้ำต่างๆ และความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างต่างๆ ที่จะเป็นระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อซ่อมแซมหากมีการชำรุดให้รองรับกับสถานการณ์น้ำท่วมได้

“ในปี 2565 ที่ผ่านมา เราได้กำจัดผักตบชวาก่อนเข้าฤดูฝน โดยร่วมกับ 6 หน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถกำจัดไปได้รวม 7 ล้านตัน มากกว่าแผนที่วางไว้ 5 ล้านตัน ในส่วนการสำรวจการชำรุดคันป้องกันน้ำท่วม หลังได้ถ่ายโอนให้กรมปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล กรมได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ตอนนี้ใน 15 จังหวัดเร่งด่วน ได้สำรวจแล้วเสร็จบางส่วนที่มีชำรุดรั่วซึม ได้แนะนำให้ท้องถิ่นซ่อมแซมกระสอบทรายที่ปิดล้อม ติดตั้งปั๊มน้ำต่างๆ “นายพงศ์รัตน์กล่าว

ส่วนจังหวัดอื่นมีแผนตรวจ 49 จังหวัดที่มีความเสี่ยงตามลำดับ ซึ่งพื้นที่เสี่ยงเร่งด่วนได้สำรวจเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือทยอยสำรวจได้แล้วประมาณ 80% หากเป็นความชำรุดบกพร่องในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างเพียงเล็กน้อยกรมจะมีการออกแบบและแนะนำให้ท้องถิ่นใช้งบประมาณของตัวเองในการซ่อมบำรุง ซึ่งจะทำให้รวดเร็วขึ้น แต่ถ้าเป็นการชำรุดที่เสียหายมาทซึ่งมีอยู่ประมาณ3-4 แห่ง จะตัองใช้งบกรมดำเนินการ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน กรมได้สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกมิติ เช่น การสำรวจ และเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละท้องถิ่น เพราะกรมมีหน่วยงานด้านช่างที่จะลงไปช่วยได้

ทั้งนี้ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอายุครบ 20 ปี หรือครบ 2 ทศวรรษ หลังจากก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นการรวมกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน โดยมีภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่

1.ภารกิจด้านการผังเมือง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองในระดับต่างๆ ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องอยู่บนความตกลงใจ ของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

2.ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีเป้าหมายผลักดันโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเพื่อเร่งการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

3.ภารกิจด้านการอาคาร เพื่อให้อาคาร มั่นคง ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

4.ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง ให้บริการด้านการออกแบบอาคาร การให้บริการทดสอบวัสดุ มีการยกระดับหน่วยทดสอบวัสดุเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ และให้คำปรึกษาด้านช่าง โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและให้บริการตามภารกิจกรมฯ ให้กับพี่น้องประชาชน

ภารกิจทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน เพื่อให้เมืองและชุมชน มีความสวยงาม ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป