fbpx

ส่องร่างผังเมืองกรุงเทพฯตอนกลาง ยกระดับพระราม 9 ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่

ร่างผังเมืองกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ได้เปิดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครไปแล้วเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 และมีกำหนดประชุมใหญ่ เพื่อรับฟังความเห็นและการปรึกษาหารือกับประชาชนทั่วไป ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย- ญี่ปุ่น) เขตดินแดงในวันที่ 6 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 0.900-12.00 น.

ในร่างผังเมืองรวมกทม.ฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายมิติ เพื่อรองรับกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) การส่งเสริมการท่องเที่ยว การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาฝุ่น PM2.5 และการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นต้น

ในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายพื้นที่สอดรับกับโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีการเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นในหลายเส้นทางสู่ ซึ่งในการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการเจาะลึกลงไปในแต่ละกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานครซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเขต กลุ่มเขตกรุงเทพฯเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพฯกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพฯใต้ กลุ่มเขตกรุงเทพฯตะวันออก กลุ่มเขตกรุงธนฯเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนฯใต้

Property Mentor ขอนำเสนอรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในที่ดินของแต่ละกลุ่มเขต โดยได้เริ่มจากกลุ่มเขตกรุงเทพฯใต้ (ส่องร่างผังเมืองกรุงเทพฯตอนใต้ ปั้นคลองเตย-พระราม 4 รองรับ CBD) กลุ่มเขตกรุงเทพฯตอนเหนือ (ส่องร่างผังเมืองกรุงเทพฯตอนเหนือ Upgrade ทำเลรัชโยธิน ดอนเมือง หลักสี่) และในครั้งนี้เป็นกลุ่มเขตกรุงเทพฯตอนกลางเป็นคิวต่อไปครับ

กลุ่มเขตกรุงเทพฯตอนกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 78.92 ตร.กม. ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดินแดง
เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี 2565 จำแนกเป็น

-ที่อยู่อาศัย พื้นที่ 31.59 ตร.กม. (ร้อยละ 39.79)

-พาณิชยกรรม พื้นที่ 10.81 ตร.กม. (ร้อยละ 13.62)

-สถาบันราชการ พื้นที่ 9.23 ตร.กม. (ร้อยละ 11.62)

-อื่นๆ ได้แก่ ส าธารณูปก าร ที่ว่า ง ฯลฯ พื้นที่ 27.29 ตร.กม. (ร้อยละ 34.97)

ทั้งนี้ผังโครงสร้างการพัฒนากำหนดให้กลุ่มเขตกรุงเทพฯตอนกลาง มีบทบาทในการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในระดับชาติ และการสร้างเสริมบทบาททางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมกับสร้างเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางการบริหารปกครองของประเทศ การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง ย่านพาณิชยกรรมเมือง และย่านนวัตกรรม ในบริเวณที่มีศักยภาพของการเข้าถึงโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากในเขตชั้นใน และย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางในเขตชั้นกลาง

แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มเขตกรุงเทพฯตอนเหนือในร่างผังเมืองรวมกทม.ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 นี้ ได้กำหนดให้บริเวณพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เป็นย่านพาณิชยกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (พ.1 และ พ.2) ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมเมือง (พ.5 และ พ.6) ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง (พ.7) และย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง (พ.8) ในเขตชั้นในที่มีการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีเขียว สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีส้ม และสายสีแดง (พญาไท-สุวรรณภูมิ)

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้บริเวณพื้นที่ภายในแนวถนนรัชดาภิเษก ซึ่งอยู่ในพื้นที่การให้บริการของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบหลัก และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (ย.13-ย.14) และกำหนดให้บริเวณพื้นที่นอกแนวถนนรัชดาภิเษก ซึ่งอยู่นอกพื้นที่การให้บริการของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบหลักเป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (ย.6-ย.10)

การปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพฯใต้จึงมีด้วยกัน 2 บริเวณหลักๆ ได้แก่

บริเวณที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (ศ.1 และ ศ.2) เป็นพาณิชยกรรม (พ.1 และ พ.2) และสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (ส.) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (ร่วมกับการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแหล่งสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตามแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธธรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

บริเวณที่ 2 รัชดาภิเษก ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (ย.9 และ ย.10) เป็นพาณิชยกรรม (พ.7) และประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (ย.6 และ ย.7) เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (ย.13 และ ย.14) บริเวณถนนรัชดาภิเษก เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง (มักกะสัน-พระราม 9)

ทำเลเด่นของกลุ่มเขตกรุงเทพฯตอนกลาง หนีไม่พ้นพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ที่ถูกเปลี่ยนเป็นย่านพาณิชยกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนว่าพื้นที่ใดที่อนุญาตให้เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่ใดที่อนุญาตให้ประกอบพาณิชยกรรม โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร รองรับการท่องเที่ยว การค้าการบริการ ขณะเดียวกัน จะมีการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Control) โดยการออกข้อบัญญัติกทม.ที่ออกตามกฎหมายควบคุมอาคาร ในการควบคุมพื้นที่อนุรักษ์ โดยการกำหนดความสูงอาคารในแต่ละพื้นที่อนุรักษ์ ลักษณะของวัสดุ สี หน้าตาอาคาร ทำให้ชัดเจนมาขึ้นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และลงรายละเอียดมากขึ้นในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และอีกพื้นที่ที่จะถูกยกระดับให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่เชื่อมต่อกับ CBD เดิม ก็คือย่านมักกะสัน พระราม 9 รัชดาภิเษก ที่ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และหนาแน่นปานกลาง

โปรดติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผังเมืองรวมกทม.ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ในกลุ่มเขตอื่นๆ ได้ที่นี่ เร็วๆ นี้ครับ

อ่านเพิ่มเติม
ส่องร่างผังเมืองกรุงเทพฯตอนเหนือ Upgrade ทำเลรัชโยธิน ดอนเมือง หลักสี่
ส่องร่างผังเมืองกรุงเทพฯตอนใต้ ปั้นคลองเตย-พระราม 4 รองรับ CBD

ส่องร่างผังเมืองกรุงเทพฯตะวันออกมีนบุรี-ลาดกระบังรอวันเจิดจรัส