fbpx

LPC มอบทุนการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน

LPC มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 รวมกว่า 20 ล้านบาท

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ให้กับพนักงานและบุตรอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 13 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2566 รวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 ทุน คิดเป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างความเท่าเทียมในเรื่องการศึกษาและพัฒนาทักษะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีด้อยโอกาส ซึ่งในปี 2566 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยมี นางสาวสุรัสวดี ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน กว่า 700 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.7 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนการศึกษาประจำปี จำนวน 630 ทุน รวมกว่า 2.5 ล้านบาท และทุนการศึกษา “บุตรเรียนดี” จำนวน 84 ทุน รวม 575,000 บาท

ทั้งนี้ เงินทุนการศึกษาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนและการใช้บริการ ‘แม่บ้านลุมพินี’ และ ‘แจ๋วลุมพินี-บริการทำความสะอาดห้องชุด’ ของลูกค้าโครงการหมู่บ้านและคอนโดมิเนียมของ LPN และโครงการต่างๆ กว่า 270 แห่ง ทำให้บริษัท สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และครอบครัวของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการมอบทุนการศึกษา เป็นหนึ่งในนโยบายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานภายใต้กิจกรรม ‘แม่ดี ลูกเก่ง’ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมถึงตอบแทนความทุ่มเทของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ทุ่มเทใส่ใจ ในบทบาทที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมชื่นชมยินดีกับโอกาสทางการศึกษาของบุตรพนักงานทุกคนให้มีความเท่าเทียมกันในเรื่องการศึกษาที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการมีสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต