fbpx
ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ 2

‘ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์’ ต่อยอดภารกิจด้านการศึกษา พัฒนาเกษตรกรไทย

“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” เงินทุนส่วนตัวของ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริจาครถหกล้อ มูลค่า 1.9 ล้านบาท ให้แก่ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนิสิตชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากร ใช้เป็นยานพาหนะในการเรียนการสอนที่จัดขึ้นในรูปแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Base Learning) โดยพานิสิตลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อเรียนรู้และลงมือปฎิบัติจากประสบการณ์จริง ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนางสาวพรทิพย์ พงษ์พิพัฒนเมธี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน ในฐานะผู้แทน “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” เป็นผู้มอบ และ ผศ.น.สพ.ดร.วินัย แก้วละมุล รองคณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ

สำหรับบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรที่จบหลักสูตรนี้ จะได้นำความรู้กลับไปเปลี่ยนวิธีการทำงานของเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร นำเทคโนโลยีสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับภาคการเกษตรในระดับชุมชนให้มีการยกระดับและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างยั่งยืน โดยพาหนะที่ได้รับมอบในครั้งนี้ เป็นการทดแทนคันเก่า ซึ่งใช้งานมานานแล้ว ทำให้ต้องซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง และหากยังใช้งานต่อไป อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อ นิสิต และบุคคลากร ได้ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ในปี 2565 นี้นับเป็นปีที่ 13 ได้มอบทุนสนับสนุนให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ รวมมากกว่า 100 องค์กรทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยทำนุบำรุงศาสนา สนับสนุนทุนการศึกษา และช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง