fbpx
tax scaled e1638896006573

ตัวอย่างการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ที่มา:กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง