fbpx
shutterstock 572535850 11 scaled

นับหนึ่งบอร์ดนโยบายผังเมือง เร่งขับเคลื่อนผังเมืองทุกระดับ

เปิดประชุมคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ ตามพ.ร.บ.ผังเมืองฉบับใหม่นัดแรก ประวิตร นั่งหัวโต๊ะ ถกหลักเกณฑ์ตั้งกรรมการ เร่งจัดทำธรรมนูญผังเมือง ขับเคลื่อนการจัดทำผังเมืองในทุกระดับ

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งในวาระเริ่มแรกนี้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการโดยตำแหน่ง (ตามมาตรา 106) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจด้านการผังเมืองตามเจตนารมณ์ที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนดไว้

ในวาระแรกคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 80 (4) และ (5) จากนั้นคณะกรรมการผังเมืองจึงจะสามารถประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตามลำดับต่อไปได้ อีกทั้ง ในมาตรา 75 (8) กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติมีหน้าที่จัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง เพื่อใช้เป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้เกี่ยวข้องกับการผังเมืองพึงปฏิบัติและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ดังนั้นเพื่อให้ภารกิจด้านการผังเมืองในช่วงของการเปลี่ยนผ่านกฎหมายนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติเฉพาะกรรมการโดยตำแหน่ง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในภารกิจด้านการผังเมืองให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานต่อไป

สำหรับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่ทั้งฉบับ เพื่อให้ระบบการผังเมืองของประเทศในการกำหนดรูปแบบการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ มีกฎหมายรองรับ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้านการผังเมืองที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนกระจายอำนาจในการวางและจัดทำผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่นี้กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการผังเมืองไว้ 3 องค์คณะ คือ 1. คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 2. คณะกรรมการผังเมือง มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และ 3. คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานครมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ในเขตจังหวัดอื่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *