fbpx
© thaipropertymentor.com - 2021. All rights reserved.
Homeอสังหาฯประเด็นร้อนกรมที่ดินรื้อข้อกำหนด แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโครงการบ้านจัดสรร

กรมที่ดินรื้อข้อกำหนด แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโครงการบ้านจัดสรร

กรมที่ดินรื้อข้อกำหนด แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโครงการบ้านจัดสรร

กรมที่ดิน เตรียมรื้อข้อกำหนดการจัดสรรที่ดิน ยกระดับการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “บ้านจัดสรรรักษ์โลก” วางกรอบ 7 เรื่องหลัก อาทิ เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเป็น 35% สนับสนุนการใช้โซลาร์เซล เพิ่มพื้นที่พัก คัดแยกขยะ เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ พร้อมเปิดรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว อาทิ ฝุ่น PM 2.5 ก๊าซเรือนกระจก(Green House Effect) ขยะล้นเมือง ปัญหาน้ำเน่าเสีย และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

กรมที่ดินตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับมาตรฐานบ้านจัดสรรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “บ้านจัดสรรรักษ์โลก : สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย” ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) จึงได้จัดทำโครงการ “การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550” ที่ใช้มานานกว่า 10 ปีขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานบ้านจัดสรรใน 7 เรื่องสำคัญ ได้แก่

1. การลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการเพิ่มการปลูกต้นไม้ยืนต้นจากไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ในพื้นที่สาธารณะ และในระหว่างก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ต้องทำที่ล้างล้อรถบรรทุกขนดินหรือสิ่งก่อสร้างก่อนออกถนนใหญ่

2. การลดโลกร้อนก๊าซเรือนกระจก ด้วยการส่งเสริมให้ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ หรือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไฟสาธารณะของหมู่บ้าน

3. การลดปัญหาจราจรในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรด้วยการทำลูกระนาดชะลอความเร็ว สำหรับอาคารพาณิชย์ให้เพิ่มที่จอดรถจาก 1 คันต่อ 1 แปลง เป็น 2 คันต่อ 1 แปลง เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อธุรกิจ

4. การลดปัญหาขยะล้นเมือง ด้วยการเพิ่มพื้นที่พักขยะและจัดระบบการคัดแยกขยะให้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น

5. การลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ด้วยการเพิ่มคุณภาพการบำบัดน้ำเสียครัวเรือนด้วยการเพิ่มคุณภาพบ่อดักไขมันและเพิ่มคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียกลาง

6. การป้องกันน้ำเสียและน้ำท่วมให้เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบายน้ำจากเดิมไม่น้อยกว่า 40 ซม. เป็นไม่น้อยกว่า 60 ซม. เพื่อให้มีการระบายน้ำและหน่วงน้ำป้องกันน้ำท่วมในชุมชนหมู่บ้าน

7. การเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ด้วยการติดตั้ง CCTV เพิ่มมากขึ้นในจุดที่เหมาะสม

อธิบดีกรมที่ดินกล่าวต่อไปว่า เพื่อสร้างการมีความร่วมของประชาชนอย่างรอบด้านและนำไปสู่การพัฒนา “บ้านจัดสรรรักษ์โลก : สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย” ให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง กรมที่ดิน จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ท่านอยากให้มีพัฒนาขึ้นในบ้านจัดสรรรักษ์โลก ได้ที่นี่ คลิก >> https://bit.ly/2UTclcV #กรมที่ดิน#GoGreenLiving

Share With:

เคยทำงานสื่อสารมวลชนสายเศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์ และการตลาด มายาวนานกว่า 25 ปี กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โพสต์ทูเดย์ และเว็บไซต์ Baania

warapongpankaew@gmail.com