fbpx

ประกาศแล้วลดค่าโอนบ้าน-คอนโด

Warapong Pankaew1 พฤศจิกายน 20191min3350

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศฯ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและการจำนอง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 เพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยกำหนดหลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียม ดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมการโอน การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์ หรือห้องชุด ราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ หากราคาซื้อขายเกินกว่า 3 ล้านบาท จะไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมการจำนอง อันเนื่องมาจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ซึ่งได้รับลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการนี้ และต้องจดทะเบียนจำนองพร้อมกับการโอนในคราวเดียวกันเท่านั้น วงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 1 ของวงเงินจำนองเหลือร้อยละ 0.01 ของวงเงินจำนอง หากวงเงินจำนองเกินกว่า 3 ล้านบาท ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ผู้ขายต้องเป็นผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย หรือผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และ ผู้ซื้อ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น ประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

อนึ่ง เนื่องจากวันที่ 2 พ.ย. เป็นวันหยุดราชการ ทำให้มาตรการตามประกาศดังกล่าว จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้จริงตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.2562 ยกเว้นพื้นที่กทม.และนนทบุรี เพราะหน่วยงานราชการยังหยุดประชุมอาเซียนเริ่มได้วันที่ 6 พ.ย. 2562

ลดค่าโอนบ้าน
ลดค่าโอนคอนโด

 

เพิ่มเพื่อน

Warapong Pankaew

เคยทำงานสื่อสารมวลชนสายเศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์ และการตลาด มายาวนานกว่า 25 ปี กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โพสต์ทูเดย์ และเว็บไซต์ BaaniaAbout us

สื่อออนไลน์เพื่อคนซื้อบ้านและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์กว่า 25 ปี กับวิชาชีพสื่อสารมวลชนสายเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มายาวนานกว่า 25 ปี กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โพสต์ทูเดย์ และเว็บไซต์ Baania


CONTACT US

CALL US ANYTIME