fbpx
อีอีซีน่าอยู่

อัพเดตผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอีอีซี เตรียมเสนอครม.พิจารณาในต.ค.นี้

เตรียมเสนอร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 จังหวัดอีอีซี ให้ครม.พิจารณาภายในต.ค.นี้ กรมโยธาฯยัน แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่กระทบพื้นป่า ลดที่เกษตรแค่ 8% กันพื้นที่ริมแม่น้ำ 200 เมตรห้ามสร้างโรงงานคลังสินค้า 

มณฑล

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดผยว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงร่างข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผังไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อประกาศใช้ต่อไป

สำหรับ ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในส่วนที่เป็นพื้นที่ป่า พื้นที่สาธารณะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรลดลงประมาณ 8% เพิ่มเป็นพื้นที่เมืองประมาณ 3% พื้นที่อุตสาหกรรม 2% และอีก 3% เป็นพื้นที่เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนด stripe บริเวณริมแม่น้ำลำคลองขนาดใหญ่ในระยะ 200 เมตร ห้ามมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแต่ชาวบ้านยังสามารถปลูกบ้านได้แต่ทำกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้

ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตในระยะ 20 ปี (2560-2580) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ 8,291,250 ไร่ โดยในปี 2560 มีประชากร 4,015,168 คน และคาดว่าในปี 2580 จะเพิ่มเป็น 6,006,380 คน

ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินฉบับล่าสุดก่อนเสนอให้ครม.พิจารณา

ทั้งนี้ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งที่ดินเป็น 11 ประเภท รวม 284 บริเวณ ได้แก่ 

1.ที่ดินประเภท พ. ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว ระดับประเทศและนานาชาติ จำแนกเป็นบริเวณ พ.-1 ถึง พ.-7

2. ที่ดินประเภท ม. ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชนเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นชุมชนเมือง รองรับการขยายตัวของศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลัก และศูนย์กลางหลัก ระดับอำเภอ รองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และบริการขั้นพื้นฐาน จ าแนกเป็นบริเวณ ม.-1 ถึง ม.-53

3.ที่ดินประเภท รม. ที่กำหนดไว้เป็นสีส้มอ่อนมีจุดสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี บริเวณชานเมือง จ าแนกเป็นบริเวณ รม.-1 ถึง รม.-56

4.ที่ดินประเภท ขก. ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำตาล ให้เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโครงการสำคัญที่เป็นพื้นฐานให้การพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำแนกเป็นบริเวณ ขก.-1 ถึง ขก.-5

5.ที่ดินประเภท ขอ. ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก จำแนกเป็นบริเวณ ขอ.-1 ถึง ขอ.-23

6.ที่ดินประเภท อ. ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อนมีจุดสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับพื้นที่ต่อเนื่องจากเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายพิเศษ หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และคลังสินค้า จำแนกเป็น บริเวณ อ.-1 ถึง อ.-67

7.ที่ดินประเภท ชบ. ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลืองอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชนชนบท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชุมชนและศูนย์กลางการให้บริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม จำแนกเป็นบริเวณ ชบ.-1 ถึง ชบ.-15

8.ที่ดินประเภท สก. ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทส่งเสริม เกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นแหล่งอาหารของพื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร และสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ จำแนกเป็นบริเวณ สก.-1 ถึง สก.-8

9.ที่ดินประเภท ปก. ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำแนกเป็นบริเวณ ปก.-1 ถึง ปก.-6

10. ที่ดินประเภท ล. ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีเส้นทแยงสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อนันทนาการและการสงวนรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในบริเวณแหล่งน้ำ ชายฝั่งทะเล พื้นที่ต้นน้ำ จำแนกเป็นบริเวณ ล.-1 ถึง ล.-32

11. ที่ดินประเภท อป. ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา หรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จำแนกเป็นบริเวณ อป.-1 ถึง อป.-12

พื้นที่สำคัญที่อยู่ในที่ดินแต่ละประเภท


ศูนย์กลางพาณิชยกรรม (สีแดง) ซึ่งเป็นที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง เช่น เมืองฉะเชิงเทรา เมืองชลบุรี เมืองพัทยา เมืองบ้านฉาง เมืองระยอง เป็นต้น

ที่ดินประเภทชุมชนเมือง (สีส้ม) ซึ่งกำหนดไว้บริเวณที่เป็นเมืองเดิมและพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นเมืองในอนาคต จะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากศูนย์กลางพาณิชยกรรม ชุมชนขนานไปตามชายฝั่งทะเลตลอดแนวสองข้างของถนนสุขุมวิท และกระจายอยู่บริเวณด้านในถนนมอเตอร์เวย์ จะให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ส่งเสริมศูนย์พาณิชยกรรมรองที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ส่วนที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง (สีเหลือง) เป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาเมือง กำหนดไว้บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่เมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง ให้ใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย ร้านค้า บริการชุมชน

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *