fbpx

Supalai Self-Proved: ศุภาลัย พูดจริง ทำจริง เรื่อง (รักษ์) สิ่งแวดล้อม

การทำธุรกิจยุคใหม่ต้องมีเรื่องของ Sustainability เป็นส่วนประกอบในหลากหลายมิติ เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกใบนี้เริ่มตระหนักร่วมกันแล้วว่า ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดความยั่งยืน เราคงไม่สามารถอยู่อย่างยืนยาวบนโลกใบนี้ได้เป็นแน่ กระแสของ Sustainable Development จึงแพร่กระจายไปทั่ว โดยเฉพาะในประเด็นของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำลังเข้าขั้นวิกฤติ และกลายเป็นภัยใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัญหาโลกร้อนจนกลายเป็นโลกเดือด! ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เป็นต้น

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนในการสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง ทรัพยากรน้ำ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน การขนส่ง รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนบริเวณโครงการก่อสร้าง เมื่อผู้บริโภคมีความตื่นตัวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนกลายเป็นหนึ่งในเช็กลิสต์ในการตัดสินใจซื้อ ขณะที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายๆ บริษัทก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นธงหลัก เพื่อแสดงความมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในยุคปัจจุบันจึงมีเรื่องของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นแกนหลักในการดำเนินธุรกิจ และหนึ่งในนั้นมีบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง ส่วนหนึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการ ศุภาลัยสร้างดี ซึ่งเป็นโครงการที่ศุภาลัยมุ่งหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนโลกไปด้วยกัน ด้วยการพัฒนาสังคม สร้างอาชีพ ให้โอกาสทางการศึกษา และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ศุภาลัยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลของการพัฒนาธุรกิจและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดผ่านนโยบายด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากร การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสีเขียวบ้านและคอนโดมิเนียมศุภาลัย คัดสรรวัสดุการก่อสร้างเน้นประหยัดพลังงาน ลดความร้อน ลดการใช้น้ำ ลดขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสานต่อโครงการ Waste Management ในกระบวนการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลต้นไม้ที่มีอยู่เดิม เพื่อคืนธรรมชาติสู่สังคม

Supalai Self-Proved คือแคมเปญล่าสุดของศุภาลัยที่จะพิสูจน์ถึงความเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

“บริษัทมีการวางแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25% ภายใน 3 ปี และพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ โดยหนึ่งใน Mission ที่บริษัทให้ความสำคัญ คือ การบริหารจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้าง หรือ Waste Management โดยร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจก่อสร้าง ช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการก่อสร้าง พร้อมกับการวางแผนจัดการที่ดีของโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมของศุภาลัย

ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณความสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง และสามารถจัดการกับเศษวัสดุก่อสร้างให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด จนกลายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งมอบความห่วงใยในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่างๆ เพื่อผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน” นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หัวเรือใหญ่ในการผลักดันศุภาลัยสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืนกล่าวถึงหนึ่งใน Mission สำคัญของศุภาลัย

แต่การดำเนินการต่างๆ จะต้องให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ศุภาลัยจึงพร้อมพิสูจน์ตัวเอง…ผ่านแคมเปญ “Supalai Self-Proved” พร้อมกับการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ล่าสุด เพื่อสื่อสารอธิบายถึงสิ่งต่างๆ ที่ศุภาลัยคิดและทำ พร้อมชวนมาพิสูจน์ผลลัพธ์ของนวัตกรรมการก่อสร้างอย่างรักษ์โลกมันเกิดขึ้นได้จริง ผ่าน Supalai Waste Meter มาตรวัดปริมาณขยะจากการก่อสร้างตามโครงการต่างๆ ของศุภาลัยให้น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ที่ศุภาลัยกล้าเอามาวัดให้ทุกคนได้เห็นว่าสามารถลดปริมาณขยะได้จริงๆ แล้วยังบังคับตัวเองไม่ให้สร้างขยะเกินมาตรฐานการก่อสร้างอีกด้วย

เรื่องนี้ นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อธิบายเพิ่มเติมว่า จากนโยบายของบริษัทจะนำมาสู่กลยุทธ์การลงมือปฏิบัติจริงในการคิดและพัฒนาต่อยอดการก่อสร้างสู่กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ คัดสรรวัสดุการก่อสร้างเน้นประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และโครงการ Waste Management ในกระบวนการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าบริหารเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด ซึ่งปัจจุบันได้นำนวัตกรรมมาใช้ในโครงการต่างๆ ของศุภาลัยแล้ว ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ลงมือทำจริงสู่สาธารณะไม่ว่าจะเป็น

-การลดการใช้ การต่อท่อแบบใหม่ที่ใช้วัสดุน้อยลง เช่น การคำนวณปริมาณท่อตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนแบบ Shop Drawing, การใช้ท่อ Made to Order เพื่อให้พอดีกับการใช้, การคิดค้นการต่อท่อแบบใหม่โดยใช้ท่อ 4 ทาง, การใช้ท่อระบบดับเพลิงแบบไร้ข้อต่อ ซึ่งสามารถลดการใช้วัสดุที่ไม่จำเป็นและลดปริมาณขยะเศษท่อไปได้เทียบเท่าความยาวหลายร้อยกิโลเมตร นอกจากนี้ยังออกแบบพื้นที่ให้พอดีกับขนาดกระเบื้อง เพื่อให้เหลือเศษกระเบื้องน้อยที่สุด

-การหาวิธีใช้ซ้ำด้วยวัสดุหมุนเวียน เช่น  การเปลี่ยนฐานที่วางอิฐมวลเบาจากการใช้พาเลทไม้มาเป็นพาเลทพลาสติกที่สามารถใช้ซ้ำได้ ลดขยะพาเลทไม้เทียบเท่าต้นไม้  จำนวน 18,157 ต้น

-การนำกลับมาใช้ใหม่ การนำคอนกรีตที่เหลือมาทำ Subbase ถนน, การรีไซเคิลเศษวัสดุให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สายรัดวัสดุก่อสร้างนำไปสานเป็นตะกร้า หรือเศษอิฐมวลเบานำไปทำเป็นกระถางต้นไม้ประหยัดน้ำ

ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายาม และเชื่อมั่นว่าความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมหากทุกคนร่วมกันลงมือทำ พร้อมกับการพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่า เราพูดจริง และทำจริงในเรื่องการลดผลกระทบและรักษาสิ่งแวดล้อม

Supalai Self-Proved และ Supalai Waste Meter รอให้ทุกคนไปพิสูจน์กับโครงการแรกที่ ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-พัฒนาการ และโครงการต่อๆ ไปในอนาคต เพื่อยืนยันว่า ศุภาลัยเป็นบริษัทอสังหาฯที่คิดและทำเพื่อความยั่งยืนของโลกจริงๆ