fbpx

บทสรุปตลาดที่อยู่อาศัยปี 66 และทิศทางในปี 67

แม้ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2566 จะจบได้ไม่สวย แต่ก็ยังดีกว่าที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เคยคาดการณ์เอาไว้ว่าอาจจะติดลบได้ถึง -10% แต่บทสุดท้ายในปลายปีอาจติดลบแค่ 3-5% ขณะที่ปี 2567 ตลาดจะฟื้นตัวกลับมาเป็นบวกได้ประมาณ 5% หากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมาตรการกระตุ้นต่างๆ ของรัฐบาลบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ส่วนปัจจัยลบนอกจากเรื่องของหนี้ครัวเรือนแล้วยังมีปัจจัยลบจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และต้นทุนการก่อสร้างบ้านที่ปรับตัวสูงขึ้นจะยังคงบั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภคในปี 2567