fbpx
ภาพโดย Pexels จาก Pixabay  e1641356601929

มหาดไทยเดินหน้าออกโฉนดที่ดิน 69 จังหวัด กว่า 1 แสนไร่

กระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าปีงบประมาณ 2566 เดินหน้าออกโฉนดที่ดินกว่า 1 แสนไร่ ใน 69 จังหวัด

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 โดยระบุว่า กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 58 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1.จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดกาญจนบุรี 3. จังหวัดกาฬสินธุ์ 4. จังหวัดกําแพงเพชร 5. จังหวัดขอนแก่น 6. จังหวัดจันทบุรี 7. จังหวัดฉะเชิงเทรา 8. จังหวัดชลบุรี 9. จังหวัดชัยนาท 10. จังหวัดชัยภูมิ

11.จังหวัดชุมพร 12. จังหวัดเชียงราย 13. จังหวัดเชียงใหม่ 14. จังหวัดตรัง 15. จังหวัดตราด 16. จังหวัดตาก 17. จังหวัดนครนายก 18. จังหวัดนครปฐม 19. จังหวัดนครพนม 20. จังหวัดนครราชสีมา

21.จังหวัดนครศรีธรรมราช 22. จังหวัดนครสวรรค์ 23. จังหวัดนราธิวาส 24. จังหวัดน่าน 25. จังหวัดบึงกาฬ 26. จังหวัดบุรีรัมย์ 27. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28. จังหวัดปราจีนบุรี 29. จังหวัดปัตตานี 30. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

31.จังหวัดพังงา 32. จังหวัดพัทลุง 33. จังหวัดพิจิตร 34. จังหวัดพิษณุโลก 35. จังหวัดเพชรบุรี 36. จังหวัดเพชรบูรณ์ 37. จังหวัดแพร่ 38. จังหวัดพะเยา 39. จังหวัดมหาสารคาม 40. จังหวัดมุกดาหาร

41.จังหวัดยะลา 42. จังหวัดยโสธร 43. จังหวัดร้อยเอ็ด 44. จังหวัดระนอง 45. จังหวัดระยอง 46. จังหวัดราชบุรี 47. จังหวัดลพบุรี 48. จังหวัดลําปาง 49. จังหวัดลําพูน 50. จังหวัดเลย

51.จังหวัดศรีสะเกษ 52. จังหวัดสกลนคร 53. จังหวัดสงขลา 54. จังหวัดสตูล 55. จังหวัดสระแก้ว 56. จังหวัดสระบุรี 57. จังหวัดสิงห์บุรี 58. จังหวัดสุโขทัย 59. จังหวัดสุพรรณบุรี 60.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

61.จังหวัดสุรินทร์ 62. จังหวัดหนองคาย 63. จังหวัดหนองบัวลําภู 64. จังหวัดอ่างทอง 65. จังหวัดอุดรธานี 66. จังหวัดอุทัยธานี 67. จังหวัดอุตรดิตถ์ 68. จังหวัดอุบลราชธานี 69. จังหวัดอํานาจเจริญ

ทั้งนี้ เขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร และที่ดิน ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ตามข้อ 14 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เช่น ที่สาธารณประโยชน์ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35% และที่สงวนหวงห้ามอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าหมายจะออกโฉนดตามปีงบประมาณ 2566 ใน 69 จังหวัด รวมกว่า 100,000 แปลง โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา กรมที่ดินได้เร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินไปแล้วกว่า 300,000 แปลง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม… ขั้นตอนการขอออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์