fbpx
FB cover 21

อสังหาฯ 3 จังหวัดอีอีซีครึ่งปีแรกอาการยังน่าห่วง

อสังหาฯ 3 จังหวัดอีอีซี สถานการณ์ยังน่าห่วง ครึ่งปีแรกตัวเลขโอนกรรมสิทธิ์ลดวูบ 21.9% ขณะที่แนวโน้มซัพพลายในตลาดปรับตัวลดลงเช่นกัน จับตาจังหวัดชลบุรี ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน-ก่อสร้างอาคาร เริ่มขยับ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 3 จังหวัด เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในไตรมาสที่ 2 และครึ่งแรกของปี 2564 ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดนอกจากจะเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษแล้วยังเป็นกลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) มีการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อกำลังซื้อและความมั่นใจในการซื้อที่อยู่อาศัยของจังหวัดในกลุ่มพื้นที่อีอีซีเป็นอย่างมาก

“จากรายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย 3 จังหวัดอีอีซีในครึ่งแรกปี 2564 พบว่า เศรษฐกิจไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึง 2 ระลอก ส่งผลให้ทั้งอุปทานและอุปสงค์ของตลาดที่อยู่อาศัยหดตัวลง โดยอุปทานจากการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินลดลงทั้งจำนวนโครงการและจำนวนหน่วย ร้อยละ -22.8 และร้อยละ -15.7 ตามลำดับ แต่ด้านการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำมากในช่วงที่ไม่ปกติ” ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล ธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าว

ส่วนด้านอุปสงค์จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า โดยมีจำนวนหน่วยลดลงร้อยละ -21.9 และมูลค่าลดลงร้อยละ -18.1 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกปี 2564 มีโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินจำนวน  71 โครงการ จำนวน 7,090 หน่วย ลดลงทั้งจำนวนโครงการและจำนวนหน่วย โดยลดลงร้อยละ -22.8  และร้อยละ -15.7 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมี  92  โครงการ จำนวน  8,409 หน่วย

ทั้งนี้การขออนุญาตจัดสรรที่ดินส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์มากที่สุด จำนวน 3,682 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 51.9 ของจำนวนการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งหมด รองลงมาเป็นบ้านแฝดจำนวน 1,676 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 23.6 และบ้านเดี่ยวจำนวน 1,667 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.5 ส่วนที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์ และที่ดินจัดสรร ตามลำดับ

เมื่อพิจารณารายจังหวัดในพื้นที่อีอีซีในครึ่งแรกปี 2564 จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตจัดสรรมากที่สุดเรียงลำดับได้ดังนี้

อันดับ 1 จังหวัดชลบุรี มีจำนวน 3,704 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.2 ของการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งหมด และมีการออกใบอนุญาตจัดสรรเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2

อันดับ 2 จังหวัดระยอง มีจำนวน 2,782 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.2 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรลดลงร้อยละ -7.3

อันดับ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวน 604 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.5 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรลดลงมากถึงร้อยละ -70.0

ด้านการออกใบอนุญาตก่อสร้าง พบว่า ครึ่งแรกปี 2564 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด อีอีซีทั้งที่เป็นบ้านที่ประชาชนสร้างเอง บ้านในโครงการจัดสรร และอาคารชุด มีจำนวนประมาณ  17,049 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

แบ่งออกเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบจำนวนประมาณ 13,895  หน่วย และอาคารชุดจำนวนประมาณ 3,154  หน่วย โดยที่อยู่อาศัยแนวราบมีการออกใบอนุญาตลดลงร้อยละ -1.8 แต่อาคารชุดมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 78.9 เมื่อเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

เมื่อพิจารณารายจังหวัดในพื้นที่อีอีซีในครึ่งแรกปี 2564  จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยมากที่สุด เรียงลำดับได้ดังนี้

อันดับ 1 จังหวัดชลบุรี มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยประมาณ 10,389 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.9 ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.2

อันดับ 2 จังหวัดระยอง มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยประมาณ 3,722 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.8 ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด ลดลงร้อยละ -19.2

อันดับ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยประมาณ 2,938 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.2 ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด ลดลงร้อยละ -2.4

ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งแรกปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัดอีอีซี จำนวน 16,045 หน่วย  มีมูลค่า 37,855 ล้านบาท จำนวนหน่วยและมูลค่าลดลง ร้อยละ -21.9 และร้อยละ -18.1 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่มีจำนวน 20,550 หน่วย และมูลค่า 46,209 ล้านบาท

เมื่อพิจารณารายจังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมากที่สุด โดยเรียงตามมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เรียงลำดับได้ดังนี้

อันดับ 1 จังหวัดชลบุรี มีจำนวน 12,489 หน่วย ลดลงร้อยละ -5.3 และมีมูลค่า 30,436 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -3.6

อันดับ 2 จังหวัดระยอง มีจำนวน 2,794 หน่วย ลดลงร้อยละ -47.5 และมีมูลค่า 5,874 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -43.8

อันดับ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวน 762 หน่วย ลดลงร้อยละ -62.6  และมีมูลค่า 1,545  ล้านบาท ลดลงร้อยละ -63.1

ดร.วิชัย กล่าวสรุปว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ประเมินสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ 3 จังหวัดอีอีซีในภาพรวมปี 2564 โดยประมาณการในด้านอุปทานการขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดินในปี 2564 จะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -17.5 ถึง 0.8 การขอใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -9.2 ถึง 11.0

ส่วนด้านอุปสงค์ในปี 2564 คาดการณ์ว่า หน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -37.8 ถึง -24.0 แต่จำนวนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยคาดว่าจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 9.5 ถึง 33.8 เนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2563