fbpx
เปิดคฤหาสน์หรูริมทะเลสาบ 1 1

การเคหะฯ เปิดจอง 5 โครงการอาคารเช่า 1,400-2,500 บาท/เดือน

การเคหะฯ เปิดจอง อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย 5 โครงการใน 5 จังหวัด กว่า 800 หน่วย เคาะค่าเช่า 1,400-2,500 บาท/เดือน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะฯ ได้จัดสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) จำนวน 196 หน่วย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 79 หน่วย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 138 หน่วย จังหวัดสุรินทร์ (สลักได) จำนวน 163 หน่วย และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 242 หน่วย รวมทั้งสิ้น 818 หน่วย โดยมีขนาดห้องพักอาศัย 28-30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตั้งแต่ 1,400-2,500 บาท ขึ้นอยู่กับที่ตั้งโครงการ

สำหรับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ได้สิทธิเช่ากรณีสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือยังไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ แต่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส และต้องเป็นผู้มีรายได้น้อย โดยกำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยของผู้ได้สิทธิกลุ่มนี้ในแต่ละโครงการร้อยละ 60

ขณะที่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอาชีพ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 19,200 บาท/เดือน ซึ่งไม่รวมรายได้พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยกันดาร โดยกำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยของผู้ได้สิทธิกลุ่มนี้ในแต่ละโครงการร้อยละ 40

ทั้งนี้ เงื่อนไขการเช่า ได้กำหนดเงินประกันการเช่า 1 เดือน และให้สิทธิเช่า 1 คนต่อ 1 ห้อง/สัญญา โดยมีขนาดครัวเรือนไม่เกิน 4 คน และห้ามมิให้นำห้องที่เช่าไปให้เช่าช่วง หากตรวจสอบพบภายหลังจะยกเลิกสิทธิและเรียกคืนห้องทันที โดยการเคหะแห่งชาติจะทำสัญญากับผู้เช่าช่วงโดยตรง

“การเคหะฯจะให้สิทธิผู้สูงอายุ และคนพิการเช่าอาคาร ชั้นที่ 1 เป็นอันดับแรก และให้สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นลำดับถัดไป ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เริ่มเปิดให้เช่าอาคาร แต่หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว การเคหะฯขอสงวนสิทธินำอาคารเช่าคงเหลือที่กันไว้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าอาคารในลำดับต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนจองโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติผ่านระบบ Line OA : @nha.thailand และเว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ https://www.nha.co.th/nha-low-income/ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดที่ตั้งโครงการ หรือ Call Center 1615” ผู้ว่าการการเคหะฯกล่าว

รายละเอียด 5 โครงการอาคารเช่า