fbpx
ร่างผังเมืองกทม.1

ชัดเจนแล้ว ร่างผังเมืองกทม.ประกาศใช้ได้ในปี 2567

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงความคืบหน้าในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยระบุว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การผังเมืองพ.ศ. 2518 มาตั้งแต่ปี 2560 โดยได้ดำเนินการจนถึงขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนไปเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

อย่างไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลต่อการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องรอมติคณะกรรมการผังเมืองในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

คณะกรรมการผังเมืองได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ให้ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดทำผังเมือง แต่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง(ชุดเดิม ก่อนใช้พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณากำหนดแนวทางและดำเนินการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ. 2562 กำหนดไว้

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งแนวทางในการดำเนินการให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ทราบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องย้อนกลับไปดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่พ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ. 2562 กำหนด

โดยเฉพาะการจัดทำผังเพิ่มเติม 2 แผนผังให้ครบตามมาตรา 22 คือ แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนผังแสดงผังน้ำ และต้องดำเนินการขั้นตอนการปิดประกาศและประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 9 ของพ.ร.บ.การผังเมืองพ. ศ. 2562

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร จึงอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการผังเมือง โดยได้เตรียมการวางแล้วจัดทำแผนผังเพิ่มเติม 2 แผนผัง และเตรียมการปิดประกาศและประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนอีกครั้ง หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตามที่กำหนดในพ.ร.บ.การผังเมืองพ. ศ. 2562 ต่อไป

คาดว่าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่จะสามารถประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ประมาณปี 2567