fbpx
เอื้อ  scaled

การเคหะฯ ลดค่าเช่าให้ผู้อยู่อาศัย-ร้านค้า 30-50% นาน 2-5 เดือน

การเคหะฯประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการลดค่าเช่าให้ผู้อยู่อาศัย-ร้านค้า 30-50% เป็นเวลา 2-5 เดือน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะฯได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับลูกค้าเช่า/จัดประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับลูกค้า เป็นระยะเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กลุ่มเช่ารายย่อยในโครงการอาคารเช่าของการเคหะฯ ปรับลดค่าเช่าให้กับผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดินที่มีค่าเช่าตั้งแต่ 999 บาท/เดือนขึ้นไป เหลือ 999 บาท/เดือน หากค่าเช่าเดิมต่ำกว่า 999 บาท/เดือน ปรับลดราคา 50% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2564

2.กลุ่มเช่าจัดประโยชน์ในโครงการของการเคหะฯปรับลดค่าเช่าเป็นเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 โดยจะลดค่าเช่าตามสัดส่วนของผลกระทบที่ได้รับในอัตรา 30% และ 50% แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มสัญญาแผงร้านค้าและลานตลาด ถ้าเป็นแผงร้านค้ารายย่อยเช่าตรงกับการเคหะฯปรับลดค่าเช่า 50% ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาดปรับลดค่าเช่า 30% โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาดต้องปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อย 30% เป็นเวลา 2 เดือน
  • กลุ่มสัญญาผู้ประกอบการรายใหญ่ (พลาซ่า) ปรับลดค่าเช่า 30 % โดยให้ผู้ประกอบการดังกล่าวต้องปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อย 30%
    เป็นเวลา 2 เดือนเช่นเดียวกัน
  • กลุ่มสัญญาเช่าที่ดินเพื่อสาธารณูปการ ปรับลดค่าเช่า 30% และ 50%

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการช่วยเหลือลูกค้าดังกล่าว การเคหะฯช่วยเหลือเฉพาะค่าเช่า/จัดประโยชน์เท่านั้น ไม่รวม ค่าน้ำ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าดูแลชุมชน ค่าปรับตามสัญญาจากการชำระค่าเช่าซื้อ/ค่าเช่าล่าช้าของงวดที่ค้างชำระก่อนมีมาตรการ ซึ่งต้องชำระตามเงื่อนไขสัญญาปกติต่อไป

นอกจากนี้ผู้เช่าที่มีหนี้ค้างชำระและไม่มีหนี้ค้างชำระ สามารถได้สิทธิ์ตามที่มาตรการกำหนด

ทั้งนี้ กลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เช่าหมา) ที่ทำสัญญาเช่าอาคารและอาคารพร้อมที่ดินกับการเคหะฯโดยตรง จะต้องลงทะเบียนทำสัญญาผ่านระบบ Line เพื่อชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

สำหรับกลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เดิม) จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.nha.co.th และระบบ Line ID : @nhathailand เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งลูกค้าทั้งสองกลุ่มจะได้รับส่วนลดตามมาตรการที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564

ส่วนกลุ่มผู้เช่าจัดประโยชน์ ลูกค้าที่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.nha.co.th และระบบ Line ID : @nhathailand หรือกรอกแบบฟอร์มที่กำหนด ภายใน 30 กันยายน 2564 พร้อมเอกสารที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสัญญาเช่า และแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับสิทธิ