fbpx
Annotation 2020 08 03 173123

บ้านเช่า เคหะสุขประชาเปิดจอง2โครงการร่มเกล้า-ฉลองกรุง

การเคหะฯ เปิดจอง บ้านเช่า พร้อมมีงานรองรับในโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” นำร่อง 2 โครงการในพื้นที่ กทม. ร่มเกล้า-ฉลองกรุง ค่าเช่า 1,500-3,000 บาท พร้อมจ่อคิวอีก 21 โครงการ กว่า 5,000 หลังทั่วไทย

เริ่มเดินหน้าอย่างเป็นทางการ สำหรับโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” โครงการ บ้านเช่า ราคาถูก พร้อมสร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายจัดสร้างบ้านเช่าจำนวน 100,000 หน่วยทั่วประเทศ ใช้เม็ดเงินลงทุน 6 หมื่นล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) มีกำหนดส่งมอบปีละประมาณ 20,000 หน่วย

นำร่อง 2 โครงการแรก ได้แก่ บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า และบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง โดยจะเปิดให้จอง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 24.00 น. และจะมีโครงการในพื้นที่อื่นๆ ตามมาทั้งในกทม. ปริมณฑล และภูมิภาค เบื้องต้น 21 จังหวัด จำนวน 5,600 หน่วย

การเคหะฯปรับแผนสร้างขายเป็นเช่า
โครงการนี้ถือเป็นการปรับวิธีคิดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะฯ จากการพัฒนาเพื่อขาย มาเป็นการพัฒนาเพื่อการเช่า พร้อมการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้เช่าไปในตัว เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายคนต้องตกงาน ขาดรายได้ ไร้ที่อยู่ ลำพังแค่เงินจะเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวยังลำบาก แล้วจะมีปัญญาอะไรไปซื้อที่อยู่อาศัย ขณะเดียวกัน การเคหะฯก็ยังมีสต๊อกบ้านในมืออีก 1.6 หมื่นหน่วย ให้ต้องเร่งระบาย การพัฒนาโครงการใหม่ในเวลานี้จึงถือว่ายังไม่จำเป็น

“จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงในที่อยู่อาศัย รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติเน้นการจัดสร้างที่อยู่อาศัยประเภทเช่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง” นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าว

ผู้ว่าการเคหะฯ ยังได้ยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุด ก็คือ โครงการของการเคหะฯ ที่ 3 จังหวัดท่องเที่ยว ภูเก็ต กระบี่ พังงา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่สามารถผ่อนดาวน์ต่อไปได้ ซึ่งการเคหะฯต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหา โดยอาจจะเปลี่ยนรูปแบบให้เช่าไปก่อน เป็นต้น ซึ่งโครงการ บ้านเคหะสุขประชา จะเข้ามาตอบโจทย์ในสถานการณ์เช่นปัจจุบันนี้ได้ดีกว่า

มีบ้านให้อยู่ แถมมีงานให้ทำ
โดยมีหลักการสำคัญคือ การสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เข้าถึงที่อยู่อาศัย พร้อมกับการสร้างงานสร้างรายได้ไปในตัว

“โครงการบ้านเคหะสุขประชา จะเป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการเกษียณ รวมถึงผู้บุกรุกในพื้นที่สาธารณะ และยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว (Housing for all)”

บ้านเช่า

นอกจากการพัฒนาพื้นที่พักอาศัยแล้ว ภายในโครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว พื้นที่สันทนาการ พื้นที่จอดรถ และพื้นที่ “เศรษฐกิจสุขประชา” สำหรับการประกอบอาชีพของคนในโครงการที่ต้องยื่นความจำนองอาชีพที่ต้องการมาพร้อมกับการลงทะเบียนขอสิทธิ์เช่าบ้าน ซึ่งแต่ละโครงการก็จะกำหนดรูปแบบของอาชีพที่แตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยมีอยู่ 6 รูปแบบอาชีพ ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ อาชีพบริการชุมชนและชุมชนข้างเคียง ตลาด อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และศูนย์การค้าปลีก-ส่ง

เศรษฐกิจสุขประชา จะมุ่งส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยประกอบอาชีพอิสระในชุมชน รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆ เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น พื้นที่ในเขตเมืองจัดทำเป็นตลาดชุมชน เนื่องจากประชาชนที่อยู่ในเมืองมักจะประกอบอาชีพอยู่แล้ว ส่วนโครงการในพื้นที่ภูมิภาคจัดให้มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และกสิกรรม เป็นต้น โดยการเคหะฯ จะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการกระจายสินค้าไปในแต่ละชุมชนของการเคหะฯ เรียกว่า มีตลาดรองรับอยู่อย่างพร้อมเพรียง

เปิดเช่า 2 โครงการ/ใครมีสิทธิ์จอง
มาที่โครงการนำร่องทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า มีจำนวน 270 หน่วย พร้อมทั้งอาชีพผู้ให้บริการในคอมมูนิตี้ มอลล์ ที่โครงการจะจัดสร้างขึ้นและบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย พร้อมแผงค้าขายในตลาดสดที่โครงการจัดสร้างขึ้น โดยมีบ้านเช่าด้วยกัน 4 รูปแบบ ประกอบด้วย แบบ X (สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ) พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร ค่าเช่า 1,500 บาท/เดือน แบบ A (ผู้มีสถานะโสด) พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร ค่าเช่า 2,000 บาท/เดือน แบบ B (ครัวเรือนใหม่ 1 ห้องนอน) พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร ค่าเช่า 2,500 บาท/เดือน และแบบ C (ครอบครัว 2 ห้องนอน) พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร ค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน

สำหรับผู้ลงทะเบียนจองอาคารเช่าทั้ง 2 โครงการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.เป็นประชาชนที่ถือสัญชาติไทย ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 2. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ ถูกเลิกจ้างงาน เปลี่ยนอาชีพ ย้ายถิ่นฐาน รายได้ลดลง เป็นต้น 3. เป็นผู้ว่างงาน เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นคนพิการ เป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการไล่รื้อเวนคืน ข้าราชการเกษียณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด 4. บรรลุนิติภาวะ สามารถจัดทำนิติกรรมสัญญากับการเคหะแห่งชาติได้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 5. เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน จากเอกสารรับรองตนเองและผ่านการพิสูจน์ตรวจสอบหลักฐานจากการเคหะแห่งชาติ

บ้านเช่า บ้านเช่าเปิดเงื่อนไขจองบ้านเคหะสุขประชา
ส่วนเงื่อนไขการจอง ประกอบด้วย 1. ผู้จองสิทธิต้องแสดงเจตจำนงการเข้าอยู่อาศัยประจำและร่วมดำเนินกิจการเศรษฐกิจสุขประชา (ต้องเข้าอบรมโครงการสุขประชา (Sukpracha Academy) ตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด 2. ผู้จองสิทธิกรณีเป็นผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือกรณีเป็นคนพิการต้องขึ้นทะเบียนคนพิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือมีผู้ดูแลเป็นการเฉพาะ

3. ให้สิทธิจองที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเคหะสุขประชาใด ๆ เพียงครอบครัวละ 1 หน่วย (ครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา (นิตินัยหรือพฤตินัย) บุตรหรือบุตรบุญธรรม) 4. ไม่สามารถโอนสิทธิการจองและสิทธิการเช่าให้กับผู้อื่น และไม่อนุญาตให้เช่าช่วง 5. ผู้จองสิทธิต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินมัดจำ 1 เดือน โดยค่าเช่าขึ้นอยู่กับประเภทของรูปแบบบ้านในแต่ละโครงการ โดยจะทำสัญญาเช่าปีต่อปี พร้อมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์ทุกปีตามหลักเกณฑ์ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย หากผู้เช่ามีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการอยู่อาศัย

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนจองทางเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th หรือ LINE OA : @NHA.THAILAND หากไม่สะดวกมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ

บ้านเช่า อ่านเพิ่มเติม
-ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ กับ 3 ภารกิจพลิกโฉมการเคหะแห่งชาติ

ติดตามช่อง Property Mentor Chanel ทาง YouTube

Property Mentor Line Official: https://lin.ee/nE9XYOo4