fbpx
1 scaled e1641356929762

เปิดทางท้องถิ่นขยายเวลาเก็บภาษีที่ดิน กทม.-พัทยาขอเลื่อนถึงสิ้นต.ค.

แม้จะเลื่อนการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563 มาเป็นวันที่ 31 สิงหาคม จากเดิมที่จะต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนของทุกปี เพราะการเตรียมความพร้อมในหลายๆ เรื่องยังไม่ดีพอสำหรับการบังคับใช้กฎหมายในปีแรก และถึงแม้จะยืดเวลาออกมาอีก 4 เดือน ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้หมด ผนวกกับการอ่อนประชาสัมพันธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายของการจ่ายภาษีซึ่งมีปัญหามากมาย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมไปถึงกรุงเทพมหานคร ทำให้ผู้ที่ต้องจ่ายภาษีทำตัวไม่ถูก ไม่รู้จะเอาอย่างไรกับการจ่ายภาษี ไม่ว่าจะเป็นจดหมายการประเมินภาษีที่ยังไม่ถึงมือทั้งที่ใกล้จะครบกำหนดที่จะต้องจ่ายภาษี การประเมินภาษีที่ผิดพลาด กว่าหน่วยงานต่างๆ จะออกมาเคลียร์ ก็เกือบจะสายไปเสียแล้ว

โดยนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ออกมาแจกแจงให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้รับเอกสารราชการจากเขตพื้นที่ให้ไปชำระภาษีสบายใจว่างานนี้ไม่โดนค่าปรับแน่นอน

ทั้งนี้ การไม่ได้รับจดหมายแจ้งจากทางเขตพื้นที่มาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ

1.ประชาชนได้รับยกเว้นภาษีกรณีเป็นเจ้าของบ้านและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หากมูลค่าฐานภาษีกรณีใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาทแล้วแต่กรณี

หรือเป็นบุคคลธรรมดาใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบการเกษตรจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในปี 2563 – 2565

2.หนังสือแจ้งประเมินภาษีส่งไปแล้วไม่มีผู้รับ จดหมายจึงถูกตีกลับ รวมถึงไม่อยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของ อปท. หรือเรียกว่าตกสำรวจ

ขณะที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้ว โดยผู้บริหารท้องถิ่นสามารถขยายเวลาการชำระภาษีของประชาชนได้เกินกว่าเดือนสิงหาคม 2563 ได้แต่ต้องดำเนินการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ได้ใน 2 กรณี

  • กรณีแรกผู้บริหารท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควรเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้เสียภาษี สามารถอนุมัติขยายเวลาการชำระภาษีออกไปได้ โดยประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งผู้เสียภาษีจะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ รวมถึงเงินเพิ่มตามกฎหมาย เช่น ปัจจุบันเมืองพัทยาได้มีการขยายเวลาการชำระภาษีของผู้เสียภาษีออกไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563
  • กรณีที่สองผู้เสียภาษีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถชำระภาษีได้ภายในเดือนสิงหาคม 2563 หรือภายในระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติขยายออกไป ผู้เสียภาษีสามารถยื่นเรื่องขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นขยายเวลาการชำระภาษีออกไปเป็นรายกรณีได้ โดยประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ แต่ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 0.5 ต่อเดือน

นอกจากนี้ สำหรับผู้เสียภาษีที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีจาก อปท. ล่าช้า เช่น ได้รับแจ้งเกินกว่าเดือนสิงหาคม 2563 ผู้เสียภาษีสามารถใช้สิทธิคัดค้านการประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ด้านลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับปีภาษี 2563 เพื่อลดความกังวลของประชาชนว่าจะถูกเรียกเก็บเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากไม่มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ว่า ในกรณีที่ประชาชนไม่ได้รับใบประเมินเรียกเก็บภาษี หรือท้องถิ่นขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาในการชำระภาษีออกไป ประชาชนก็จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ซึ่งในขณะนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวนหนึ่งได้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีออกไปจากสิ้นเดือนสิงหาคมแล้ว และยังมีอีกหลายแห่ง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร (กทม.) อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายกำหนดเวลาชำระภาษีดังกล่าว

สำหรับการเรียกเก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีการส่งใบประเมินเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไปยังเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เมื่อตรวจสอบใบประเมินดังกล่าวแล้วพบว่าถูกต้อง ผู้เสียภาษีค่อยไปชำระภาษี ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายช่องทาง เช่น สำหรับกรุงเทพมหานครสามารถชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคาร หรือผ่านคิวอาร์โค้ด (QR code) ของระบบออนไลน์ แบงกิ้ง (Online Banking) ในท้ายใบประเมิน หรือที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง ส่วนในต่างจังหวัดสามารถชำระได้ที่สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามช่องทางอื่นที่กำหนด

กทม.เลื่อนกำหนดจ่ายภาษีให้อีก 2 เดือน
ด้านพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาด้านเศรฐกิจซึ่งกรุงเทพมหานคร รู้สึกห่วงใยและเห็นใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ประกอบกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการดำเนินการในครั้งแรก ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังคงสับสนและขาดความเข้าใจที่ชัดเจน

กรุงเทพมหานครจึงกำหนดขยายระยะเวลาการชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2563 ออกไปถึงวันที่ 31 ต.ค. 63 โดยขอให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ติดต่อชำระภาษีฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าน เพื่อกรุงเทพมหานครจะเงินดังกล่าวมาพัฒนากรุงเทพมหานคร พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯ

โดยสรุปก็คือ

  • กทม.ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีจากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563
  • ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษี งวดที่ 1 จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 งวดที่ 2 จากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และงวดที่ 3 จากภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2563
  • ขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือน พฤศจิกายน 2563
  • ขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2563

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตได้แจ้งราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งการประเมินภาษีให้กับผู้เสียมีหน้าที่ภาษีทราบไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 โดยในเอกสารดังกล่าวขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปยื่นชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563

หรือหากเห็นว่าการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องเหมาะสม สามารถยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ที่ตั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้

สำหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่านใดที่ไม่ได้รับเอกสารแจ้งการประเมินภาษี ขอให้นำเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมบัตรประชาชนไปติดต่อที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ตั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าน เพื่อขอรับการประเมินภาษีและชำระภาษีตามกฎหมายสำนักงานเขตที่ตั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป

เลื่อนจ่ายภาษี ต่อลมหายใจไปอีก 2 เดือน ก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับ