fbpx

มท.1มอบนโยบายกรมที่ดิน-กรมโยธา เร่งออกโฉนด-เข้มสัญญารับเหมาก่อสร้าง

มท.1 มอบนโยบายกรมที่ดิน-กรมโยธาฯ เร่งรัดงานออกโฉนดให้รวดเร็วและถูกต้อง อัพเดตฐานข้อมูลที่ดิน พร้อมเปิดตัว CondoMaps แผนที่คอนโด 3 มิติให้บริการประชาชน สั่งโยธาคุมเข้มสัญญางานผู้รับเหมาและการบังคับใช้กฎหมายของท้องถิ่น

รัฐมนตรีในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงได้ไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับ 2 กรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมือง ได้แก่ กรมที่ดิน และกรมโยธาธิการและผังเมือง

ในส่วนของกรมที่ดินมท.1 เน้นย้ำนโยบายสำคัญอยู่ 4-5 เรื่อง ได้แก่ ภารกิจของกรมที่ดินในเรื่องของการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service ที่จะต่อยอดไปสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัล

การเร่งพิจารณาออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้รวดเร็วและถูกต้อง ยึดหลักสุจริต เพราะเอกสารสิทธิจะช่วยในการต่อยอดให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านที่ดินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเอื้อต่อการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สุดท้ายทุกหน่วยงานช่วยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคในพื้นที่

นอกจากนี้ มท.1 ยังได้เป็นประธานในพิธีเปิดระบบสืบค้นอาคารชุด ห้องชุด “CondoMaps” ระบบสืบค้นอาคารชุด ห้องชุด (CondoMaps) ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคประชาชน ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ที่ถือครองห้องชุด เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดสามารถสืบค้นข้อมูลอาคารชุด ห้องชุด ได้

โดยใช้เลขทะเบียนอาคารชุด ห้องชุด ที่ระบุในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด ระบบจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคารชุด ห้องชุด ในรูปแบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ผู้ใช้งานจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพเสมือนจริง โดยแสดงผลร่วมกับข้อมูลรูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศ (Open Street Map) และภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (DMC) ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบัน กรมที่ดินมีฐานข้อมูลห้องชุดแบบ 3 มิติ สำหรับให้บริการบนระบบ CondoMaps จำนวน 180,000 ยูนิต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจะนำเข้าฐานข้อมูลอาคารชุด ห้องชุด อีกจำนวน 480,000 ยูนิต หากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีฐานข้อมูลห้องชุดรวมจำนวนทั้งสิ้น 660,000 ยูนิต

การดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในรูปแบบ Data as a Service (Daas) เป็นการอำนวยความสะดวก ยกระดับ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการ

รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้ประกอบการวางแผนงาน นโยบาย หรือวางแผนต่อยอดทางด้านธุรกิจ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับหลักการภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม

สำหรับกรมโยธาธิการและผังเมือง มท. 1 เน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาเมืองที่ต้องสอดคล้องกับผังเมือง เพื่อให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการพัฒนาเมืองให้พร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต

เรื่องสำคัญที่ต้องเน้นย้ำ คือ มาตรการควบคุมในการทำสัญญาก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมา ที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินงานด้านงบประมาณหรือการควบคุมราคากลางตามมาตรฐาน เพื่อความถูกต้องชัดเจน ป้องกันความผิดพลาดหรือการไม่ดำเนินการตามสัญญา ซึ่งส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนผู้รับประโยชน์ ตลอดจนรัฐก็เสียประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ จะต้องคำนึงถึงเรื่องสังคมผู้สูงอายุที่เราต้องมีแผนรองรับในเรื่องจัดพื้นที่พิเศษในการอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข

ขณะที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ฝากการบ้านให้กรมโยธาธิการและผังเมืองอีก 5 ข้อ ได้แก่

1) เรื่องผังเมืองรวม ต้องไม่ลิดรอนสิทธิประชาชนที่ถือปฏิบัติตามกฎหมายฉบับเก่าอย่างถูกต้อง ต้องปฏิบัติตามหลักนิติธรรม

2) โครงสร้างพื้นฐานต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เรื่องการตัดถนนต้องคำนึงถึงผังการปลูกสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยในอนาคต ต้องมีการวางแผนให้ดี รวมถึงมีการควบคุมพื้นที่สีเขียวให้เพียงพอเหมาะสม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

3) การทำงานของท้องถิ่นในเรื่องกฎระเบียบสิ่งปลูกสร้าง ปัจจุบันมักพบปัญหาการอนุญาตสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอด จึงต้องพิจารณาเรื่องความเข้มงวดในกฎระเบียบ

4) พื้นที่ที่เกิดอุทกภัยซ้ำซาก การปลูกสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำหรือเดิมเป็นที่ราบลุ่มที่น้ำท่วมเป็นประจำ จึงขอให้พิจารณาแผนการรองรับรวมถึงแนวทางแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนในอนาคต

5)ผังภูมิสังคม Geo-Social Map ขอให้พิจารณาน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีแก้มลิงเป็นทั้งที่กักเก็บน้ำ รวมถึงเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ที่จะสร้างสุขภาพลานามัยและความสุขของพี่น้องประชาชน