fbpx

กรมโยธาฯก้าวสู่ปีที่ 22 เดินหน้าภารกิจ 4 ด้าน/ให้บริการผ่านระบบดิจิทัล

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมืองครบรอบ 21 ปี โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรม ร่วมพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 22 ด้วยการขับเคลื่อนภารกิจหลัก 4 ด้านของกรม ได้แก่ 1. ภารกิจด้านการผังเมือง 2.ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง 3.ภารกิจด้านการอาคาร 4.ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง

นายพงศ์รัตน์ กล่าวว่า การก้าวสู่ปีที่ 22 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ปฏิบัติภารกิจในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ในภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่

1.ภารกิจด้านการผังเมือง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองในระดับต่างๆ ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องอยู่บนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

2.ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง ให้มีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีเป้าหมายผลักดันโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเพื่อเร่งการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

3.ภารกิจด้านการอาคาร เพื่อให้อาคาร มั่นคง ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

4.ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง ให้บริการด้านการออกแบบอาคาร การให้บริการทดสอบวัสดุ มีการยกระดับหน่วยทดสอบวัสดุเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ และให้คำปรึกษาด้านช่าง โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและให้บริการตามภารกิจกรมให้กับพี่น้องประชาชน

สำหรับภารกิจการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo–Social Map) ซึ่งเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการขับเคลื่อนการจัดทำผังภูมิสังคมทั่วประเทศ

เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดโครงการและกิจกรรมให้เกิดการพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับประชาชน พัฒนาเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการของผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และภาคีเครือข่าย

พร้อมทั้งกำชับให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัดนำแผนงานโครงการจากการจัดทำผังภูมิสังคมมาดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยอาศัยกลไกความร่วมมือการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี Change for Good ในพื้นที่ทุกมิติ

นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดทำแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” รองรับความต้องการของประชาชนที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ซึ่งเป็นงานขนาดเล็ก เช่น เดินสายไฟฟ้า วางท่อประปา ติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประตู-หน้าต่าง มุ้งลวด เหล็กดัด เฟอร์นิเจอร์ ทาสี ปูพื้นกระเบื้อง มุงหลังคา และอื่นๆ

แต่ไม่สามารถหาช่างหรือหาผู้รับจ้างมาดำเนินการได้ หรือหาช่างได้แต่เป็นช่างที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยการรวบรวมช่างประเภทต่าง ๆ พร้อมคัดกรองคุณภาพเบื้องต้น และนำเข้าข้อมูลช่างจากทั่วประเทศ (พื้นที่ 76 จังหวัด) ในระบบอย่างต่อเนื่อง และอัพเดตข้อมูลช่างตลอดเวลา ประชาชนสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน“เรียกช่าง” ได้ ด้วยการใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.dpt.go.th

ตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ นำพาความสะดวกสบายสู่ประชาชน ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล 3 ช่องทาง ประกอบด้วย Website คือ www.dpt.go.th , Mobile Application คือ Landuse PLAN , Line OA คือ DPT Information

เพื่อเป็นช่องทางบริการ สืบค้นข้อมูล ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ตรวจสอบข้อมูลแผนผังและรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อกำหนดควบคุมการก่อสร้างอาคาร การให้บริการงานด้านการอาคารผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ

การก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นองค์กรหลักของประเทศด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง ซึ่งพร้อมจะดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนและปฏิบัติภารกิจ โดยยึดหลัก ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที

หมายความว่าต้องรู้เท่าทันความเป็นไปของโลก เพียงพอที่จะเห็นวิกฤตและโอกาส ที่จะมาถึงและต้องมีความทันสมัย เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งต้องมีความว่องไวคล่องตัว ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและทำให้ 3 คำนี้ กลายเป็นภาพจำของพี่น้องประชาชนเมื่อคิดถึงการทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามเป้าหมาย ด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเมืองต่อไป”