fbpx

ครม.เปิดไฟเขียวต่างชาติ 4 กลุ่ม ลงทุน 40 ล้าน ได้สิทธิ์ซื้อบ้าน-ที่ดินในไทย

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยพ.ศ. …. เพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ก็ถือเป็นข่าวดีของธุรกิจอสังหาริมารัพย์ เพราะเป็นหนึ่งในมาตรการที่หลายๆ คนตั้งตารอคอย เพราะเชื่อว่า ดีมานด์ต่างชาติจะเข้ามาช่วยพลิกฟื้นธุรกิจอสังหาฯให้กลับมาอู้ฟู้ได้อีกครั้ง โดยเฉพาะต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกฎร่างกระทรวงฉบับนี้ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภท ได้แก่

1) กลุ่มประชาคมโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง

2) กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ

3) กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย

4) กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

โดยได้กำหนดเงื่อนไขให้ชาวต่างชาติทั้ง 4 กลุ่ม จะเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ได้ ก็ต้องนำเงินมาลงทุนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท และต้องลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ หากถอนการลงทุนก่อนครบกำหนด สิทธิที่จะได้มาซึ่งที่ดินในส่วนที่ยังไม่ครบจำนวน 1 ไร่ เป็นอันถูกระงับไป

ส่วนประเภทธุรกิจหรือกิจการที่เปิดให้ลงทุน ซึ่งต้องลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใดหรือหลายประเภทรวมกัน ประกอบด้วย

1.การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินหรือดอกเบี้ย

2.การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินหรือกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจากกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545)

3.การลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (เพิ่มขึ้นใหม่จากกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545)

4.การลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

5.การลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับ การส่งเสริมการลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

สำหรับที่ดินที่อนุญาตให้ซื้อมาเป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ ต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และต้องอยู่นอกเขตปลอดภัยในราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร

กรณีมีการจำหน่ายที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนครบกำหนดจำนวน (1 ไร่) ให้นำจำนวนที่ดินในส่วนที่ได้จำหน่ายไปแล้วมารวมกับสิทธิที่จะได้มาซึ่งที่ดินตามกฎกระทรวงนี้ด้วย และในกรณีที่ได้มาซึ่งที่ดินครบจำนวน 1 ไร่แล้ว ต่อมาได้จำหน่ายที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนไป สิทธิที่จะได้มาซึ่งที่ดินตามกฎกระทรวงนี้เป็นอันระงับไป

ร่างกฎหระทรวงฉบับนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย

กว่าจะประกาศใช้ได้จริงคงหายใจยาวๆ กันอีกเฮือกใหญ่ๆ