fbpx
บ้าน บ้านมือสอง scaled

สต๊อกบ้านมือสองขยับ 13% ประกาศขายเฉลี่ย 1.29 แสนหน่วย/เดือน

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ได้รวบรวมข้อมูลที่อยู่อาศัยมือสองทั่วประเทศ จากการประกาศขายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภาคเอกชนที่มีปริมาณการประกาศขายเป็นจำนวนมาก และข้อมูลที่อยู่อาศัยมือสองของสถาบันการเงินของรัฐ บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ และกรมบังคับคดี ฯลฯ ที่ประกาศขายผ่านเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง (www.taladnudbaan.com) เพื่อให้ได้ข้อมูลอุปทานที่อยู่อาศัยมือสองที่ครอบคลุมในตลาดมากที่สุด โดยพบว่า

ซัพพลายที่อยู่อาศัยมือสองเพิ่มขึ้น
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 (กรกฎาคม-กันยายน) มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ย 129,732 หน่วย/เดือน และมีมูลค่าเฉลี่ย 862,455 ล้านบาท/เดือน โดยมีจำนวนหน่วยและมูลค่าเฉลี่ย/เดือนเพิ่มขึ้น 13% และ 5% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 ที่มีจำนวนหน่วยเฉลี่ย 114,668 หน่วย/เดือน และมีมูลค่าเฉลี่ย 818,939 ล้านบาท/เดือน

นอกจากนี้ยังพบว่า เดือนที่มีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยมือสองประกาศขายมากที่สุดในไตรมาส 3 ปี 2564 ได้แก่ เดือนสิงหาคมมีจำนวน 143,068 หน่วย ในขณะที่เดือนที่มีมูลค่าที่อยู่อาศัยมือสองประกาศขายมากที่สุด ได้แก่ เดือนกันยายน มีมูลค่า 1,009,977 ล้านบาท

บ้านเดี่ยว-คอนโดประกาศขายมากสุด
สำหรับประเภทที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขายบนเว็บไซต์ในไตรมาส 3 ปี 2564 เรียงลำดับตามจำนวนหน่วยที่ประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด ได้ดังนี้

1.บ้านเดี่ยว มีการประกาศขายเฉลี่ย 49,086 หน่วย/เดือน (สัดส่วนร้อยละ 38.0)

2.ห้องชุด มีการประกาศขายเฉลี่ย 42,109 หน่วย/เดือน (สัดส่วนร้อยละ 32.0)

3.ทาวน์เฮ้าส์ มีการประกาศขายเฉลี่ย 32,613 หน่วย/เดือน (สัดส่วนร้อยละ 25.4)

4.อาคารพาณิชย์ มีการประกาศขายเฉลี่ย 3,755 หน่วย/เดือน (สัดส่วนร้อยละ 3.0)

5.บ้านแฝด มีการประกาศขายเฉลี่ย 2,169 หน่วย/เดือน (สัดส่วนร้อยละ 1.7)

บ้านเดี่ยว ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ อาคารพาณิชย์ มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนลดลง

ในด้านมูลค่า พบว่า ประเภทที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขายบนเว็บไซต์ในไตรมาส 3 ปี 2564 เรียงลำดับตามมูลค่าที่ประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด ดังนี้

1.บ้านเดี่ยว มีมูลค่าเฉลี่ย 442,484 ล้านบาท/เดือน (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 51.5)

2.ห้องชุด มีมูลค่าเฉลี่ย 296,172 ล้านบาท (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 33.7)

3.ทาวน์เฮ้าส์ มีมูลค่าเฉลี่ย 96,745 ล้านบาท (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 11.5)

4.อาคารพาณิชย์ มีมูลค่าเฉลี่ย 20,153 ล้านบาท (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 2.5)

5.บ้านแฝด มีมูลค่าเฉลี่ย 6,902 ล้านบาท (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 0.8)

บ้านเดี่ยว ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ อาคารพาณิชย์ มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนลดลง

กรุงเทพฯเมืองหลวงสต๊อกบ้านมือสอง
ทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัยมือสองที่มีการประกาศขายในไตรมาส 3 ปี 2564 มีจำนวนหน่วยที่ประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จำนวน 51,835 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 39.3 ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด สำหรับลำดับที่ 2-10 ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ภูเก็ต ระยอง นครราชสีมา และประจวบคีรีขันธ์ ตามลำดับ ทั้งนี้ 10 จังหวัดดังกล่าวมีสัดส่วนจำนวนหน่วยรวมกันร้อยละ 78.0 ของจำนวนหน่วยประกาศขายทั่วประเทศ

ส่วนทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัยมือสองที่มีการประกาศขายในไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนหน่วยที่มีจำนวนเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด โดยมีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน 506,346 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 57.9

ขณะที่จังหวัดที่มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดลำดับที่ 2-10 ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา ตามลำดับ ซึ่ง 10 ลำดับแรกดังกล่าวมีสัดส่วนมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 89.3 ของทั่วประเทศ

ราคา 2-5 ล้านบาทประกาศขายเพียบ
ระดับราคาที่อยู่อาศัยมือสองทุกประเภทที่มีการประกาศขายในไตรมาส 3 ปี 2564 มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดในระดับราคา 3.01-5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 23,999 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 18.6 รองลงมา คือ ระดับราคา 2.01-3.00 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 21,556 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 16.7 ส่วนระดับราคาที่มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ระดับราคา 7.51-10.00 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยเฉลี่ย 6,078 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 4.4

ที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขายในไตรมาส 3 ปี 2564 มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดในระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน 534,067 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 62.2 รองลงมา คือ ระดับราคา 3.01-5.00 ล้านบาท มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน 94,845 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 11.4 ส่วนระดับราคาที่มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ราคาไม่เกิน 1.00 ล้านบาท มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน 11,233 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 1.4