fbpx
โครงการ ศุภาลัย พรีโม่ อยุธยา 1

ซื้อบ้าน – คอนโด แบบไหนได้ลดค่าโอนจากกรมที่ดิน

มีผลอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับการลดค่าโอนและจดจำนองจากการ ซื้อบ้าน และคอนโด

โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และมีผลในทางปฏิบัติทันทีในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

หลักการของประกาศก็คือ การลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองให้กับบ้านและคอนโด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เหลือ 0.01% เพื่อลดภาระให้กับประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย และยังเป็นการช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

ซื้อบ้าน

ซื้อบ้าน


แต่จริงๆ แล้วยังมีเงื่อนไขรายละเอียดที่เราควรต้องรู้ว่าแบบไหนได้สิทธิ์และแบบไหนไม่ได้อีกหลายข้อทีเดียว เลยจะขออ้างอิงจากหนังสือเวียนที่กรมที่ดินได้ส่งถึงทุกจังหวัด เพื่อแจกแจงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน สรุปได้ประมาณนี้ครับ

-ต้องเป็นการจดทะเบียนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่

  • ที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝดบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์กรของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
  • ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดจากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด

-ผู้ซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น

-เป็นการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่เท่านั้น

– ราคาตามสัญญาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ถ้าเกินกว่า 3 ล้านบาท ไม่ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียม

-บ้านมือสอง คอนโดรีเซล บ้านสร้างเอง หรือใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน ไม่ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียม

-การขายและจำนองที่ดินเปล่าไม่ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียม

-ผู้ขายต้องเป็น

  • ผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
  • ผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

-เป็นการโอนจากการซื้อ-ขายอย่างเดียว หรือเป็นการโอนจากการซื้อ-ขายและจำนองในคราวเดียวกัน

-มูลค่าจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย กรณีจำนองต้องจดทะเบียนขายและจำนองในคราวเดียวกันเท่านั้น

-ต้องเป็นการจดทะเบียนจำนองเพื่อประกันหนี้ของผู้จำนองซึ่งเป็นผู้ซื้อเท่านั้น และเฉพาะมูลหนี้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดตามมาตรการนี้เท่านั้น

-กรณีขายที่ดินหลายแปลงพร้อมที่อยู่อาศัย จะได้รับลดหย่อนเฉพาะที่ดินแปลงซึ่งเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยเท่านั้น ส่วนแปลงที่เป็นที่ดินเปล่า แม้ขายรวมกันก็ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

-ต้องเป็นการจดทะเบียนประเภทขาย ส่วนการจดทะเบียนประเภทขายฝาก ขายทอดตลาด ขายตามคำสั่งศาลโอนชำระหนี้ โอนชำระหนี้จำนอง หรือกรรมสิทธิ์รวมมีค่าตอบแทน ไม่ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียม

-กรณีได้มาโดยทางอื่นที่ไม่ใช่การ-ขาย เช่น รับให้หรือรับมรดกแล้วนำมาจำนอง ไม่ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียม

-ค่าธรรมเนียมการโอน ลดจาก 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือ 0.01% ของราคาประเมินทุนทรัพย์

-ค่าธรรมเนียมการจำนอง ลดจาก 1% ของวงเงินจำนอง เหลือ 0.01% ของวงเงินจำนอง

-ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2564

สำหรับมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระในการโอนบ้านหรือคอนโดได้มากทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น

  • บ้านราคา 3 ล้านบาท ปกติจะต้องเสียค่าโอน 2% หรือ 60,000 บาท เสียค่าจดจำนองอีก 1% เป็นเงิน 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท จะเหลือค่าโอนแค่ 300 บาท และค่าจดจำนอง 300 บาท ประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้ 89,400 บาท
  • บ้านราคา 2 ล้านบาท ปกติจะต้องเสียค่าโอน 2% หรือ 40,000 บาท เสียค่าจดจำนองอีก 1% เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท จะเหลือค่าโอนแค่ 200 บาท และค่าจดจำนอง 200 บาท ประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้ 59,600 บาท
  • บ้านราคา 1 ล้านบาท ปกติจะต้องเสียค่าโอน 2% หรือ 20,000 บาท เสียค่าจดจำนองอีก 1% เป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท จะเหลือค่าโอนแค่ 100 บาท และค่าจดจำนอง 100 บาท ประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้ 29,800 บาท

สรุปง่ายๆ ก็คือจากที่เคยเสียค่าโอน+ค่าจดจำนองล้านละ 3 หมื่นบาท ก็จะเสียค่าโอนล้านละ 200 บาทเท่านั้น

สำหรับคนที่ต้องการ ซื้อบ้าน หรือคอนโด ในปีนี้ก็วางแผนกันให้ดีก่อนถ้าต้องการได้รับสิทธิ์นี้ บ้านและคอนโดจะต้องสร้างเสร็จและพร้อมโอนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องเป็นบ้านหรือคอนโดที่สร้างเสร็จพร้อมโอน หรืออยู่ระหว่างสร้าง ถ้าไปซื้อโครงการที่เปิดใหม่ๆ ถ้าเป็นบ้านต้องใช้เวลาสร้างอย่างน้อย 6-8 เดือน หรือถ้าเป็นคอนโดก็ใช้เวลา 1-3 ปี อาจจะไม่ทันโอนในปีนี้

ที่สำคัญก่อนซื้อต้องดูความพร้อมทางการเงินของเราให้ดี โดยเฉพาะความพร้อมด้านรายได้ที่แบงก์ต้องมั่นใจและปล่อยกู้ให้กับเรา ก่อนจะไปซื้อบ้านควรแวะไปที่แบงก์ ปรึกษาหารือกันก่อนจะดีกว่าครับ

อ่านเรื่องประกอบ…
-ทำเลฮอต บ้าน-คอนโดไม่เกิน 3 ล้าน รองรับมาตรการลดค่าโอน

ติดตามช่อง Property Mentor Chanel ทาง YouTube

Property Mentor Line Official: https://lin.ee/nE9XYOo4