fbpx

แซง-โกแบ็ง เน้นย้ำดำเนินธุรกิจคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“แซง-โกแบ็ง” ตั้งเป้าเป็นองค์กร “Carbon Neutrality” ในปี 2593 ตอกย้ำดำเนินธุรกิจควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนา Innovation- System-Solution สู่การเป็น Practical Innovation สร้างความแตกต่างของสินค้า

นายเบอร์นัว บาร์แซง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุรวมถึงโซลูชั่นในอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร ภายใต้ตราสินค้า ยิปรอค และ เวเบอร์ เปิดเผยว่า กลุ่มแซง-โกแบ็งมีนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของและระบบธุรกิจหมุนเวียน (circular economy) เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันสร้างและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นผู้นำโซลูชั่นการก่อสร้างในรูปแบบ “light and sustainable construction”

เบอร์นัว บาร์แซง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม แซง-โกแบ็ง และศิวารยา ศรีติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย

นอกเหนือจากการมุ่งมั่นพัฒนา Solution แล้ว กลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็งยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ซึ่งการมุ่งเน้นในเรื่อง Sustainability ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญมาโดยตลอด โดยการทำให้โลกของเราเป็นบ้านที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทที่ว่า “Making the world a better home” ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ กระบวนการผลิต ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) และการใช้พลังงานทดแทน

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฏบัตรด้านสิ่งแวดล้อม EHS โดยมีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนสู่องค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 ดังนั้นกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง จึงได้ส่งเสริมบทบาทในการป้องกัน และบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน นักลงทุน ผู้กำหนดนโยบาย ลูกค้า ซัพพลายเออร์ องค์กรภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อีกด้วย

นายบาร์แซง กล่าวอีกว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2566-2567 กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็งมองว่าเป็นปีที่ท้าทาย ทั้งเรื่องของต้นทุนสินค้า งบประมาณการก่อสร้าง ค่าแรงที่สูงขึ้น และการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่สูงมาก ทำให้กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็งมองเห็นโอกาสในการใช้นวัตกรรมที่มีความชำนาญมาสร้างความแตกต่างเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนา Innovation, System และ Solution ให้เป็น Practical Innovation

Solution เหล่านี้จะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานจริงจากการก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้น การลดการใช้พลังงาน และการลดต้นทุนการซ่อมแซมในระยะยาว รวมถึงการให้คำปรึกษาจากทีมงานเทคนิคที่เชี่ยวชาญทำให้เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพในการก่อสร้างที่ดียิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัยมากขึ้น

สิ่งเหล่านี้จะสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจขายปลีก และขายส่ง รวมถึงทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และยอมรับในคุณภาพที่มากขึ้น ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ทั้งระบบ เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้อยู่อาศัย และประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด