fbpx
ศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ วงศ์สว่าง

ศุภาลัยขอใช้สิทธ์อุทธรณ์หลังศาลปกครองสั่งเพิกถอน EIA

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงในกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้เพิกถอนรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)โครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง โดยระบุว่า บริษัทได้ทำการพัฒนาโครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง โดยก่อนที่จะทำการประชาสัมพันธ์ขายโครงการนั้น บริษัทได้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนของกฎหมายและได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการครบถ้วนทุกประการ

โดยบริษัทได้ยื่นหนังสือขออนุญาตตั้งแต่ปี 2559 และคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้พิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ได้มีความเห็นให้บริษัทดำเนินการแก้ไขประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามมาโดยตลอดตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยได้มีการแก้ไขรูปแบบอาคารและปรับระดับความสูงตามที่ชุมชนโดยรอบโครงการมีความคิดเห็น จนเป็นที่มาของการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้เพิกถอนรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยศาลเห็นว่าการที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากพื้นที่ข้างเคียงในเรื่องแสงแดด และลม ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอเป็นเหตุให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ดังกล่าว

จึงเป็นการที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายงานผลกระทบด้านแสงแดดและลมเป็นครั้งแรกนับแต่มีการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

ในขณะนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวตามคำสั่งศาลปกครองกลาง และใช้สิทธิในการอุทธรณ์คำพิพากษาไปยังศาลปกครองสูงสุด และเมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้บริษัทสามารถกลับมาก่อสร้างโครงการได้ บริษัทจะเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง โดยเร็วที่สุดโดยในส่วนของลูกค้า บริษัทได้เริ่มจัดส่งหนังสือถึงลูกค้าโครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง ทุกราย ในวันที่1 มิ.ย. 2566 เพื่อแจ้งแนวทางและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโครงการดังกล่าวแล้ว