fbpx
131629601 1119782871789136 4902175919178663680 n e1617189949996

อสังหาฯภูเก็ตฟื้นตัวชัดแจ๋ว อานิสงส์เปิดประเทศ ดันยอดขายบ้านพุ่ง 125%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต ฟื้นตัวชัดเจนหลังเปิดประเทศ ทั้งยอดขายและการลงทุนใหม่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น

ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประเมินภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ในปี 2565 คาดการณ์ว่าจะมีโครงการเปิดตัวใหม่จำนวน 6,030 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.5 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีโครงการเปิดตัวใหม่จำนวน 3,251 หน่วย

ทั้งนี้ โครงการเปิดตัวใหม่มีมูลค่ารวม 25,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 101.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 12,818 หน่วย  และมีจำนวนหน่วยขายได้ใหม่ 5,495 หน่วย  เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.4 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีจำนวน 3,513 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 22,922 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 13,671 ล้านบาท

ขณะที่หน่วยเหลือขายมีจำนวนทั้งสิ้น 18,638 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีหน่วยเหลือขายจำนวน 15,394 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวม 80,608 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 68,373 ล้านบาท ส่วนอัตราดูดซับในกลุ่มโครงการบ้านแนวราบยังคงอยู่ที่ร้อยละ 1.8 แต่อาคารชุดอัตราดูดซับจะปรับเพิ่มจากร้อยละ 1.5 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 2.8 ในปี 2565

เมื่อพิจารณารายพื้นที่ คาดการณ์ว่าในปี 2565 จังหวัดภูเก็ตจะมีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวน 3,280 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 333.3 มูลค่า 17,249 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 465.4 เมื่อเทียบกับปี 2564  ส่วนจำนวนหน่วยขายได้ใหม่คาดว่าจะมีจำนวน 3,077 หน่วย มูลค่า 15,306 ล้านบาท จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 125.1 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 140.0 เมื่อเทียบกับปี 2564  และจำนวนหน่วยเหลือขายคาดว่าจะมีจำนวน 9,846 หน่วย มูลค่า 50,515 ล้านบาท จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.3 เมื่อเทียบกับปี 2564 

จังหวัดสงขลา คาดการณ์ว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวน 1,584 หน่วย มูลค่า 4,780 ล้านบาท จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.6 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.0 เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนจำนวนหน่วยขายได้ใหม่คาดว่า จะมีจำนวน 1,435 หน่วย มูลค่า 4,532 ล้านบาท จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.1 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 เมื่อเทียบกับปี 2564  และจำนวนหน่วยเหลือขายคาดว่าจะมีจำนวน 4,038 หน่วย มูลค่า 14,213 ล้านบาท จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปี 2564 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดการณ์ว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวน 892 หน่วย มูลค่า 2,624 ล้านบาท จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 มูลค่าลดลงร้อยละ -24.1 เมื่อเทียบกับปี 2564  ส่วนจำนวนหน่วยขายได้ใหม่คาดว่าจะมีจำนวน 720 หน่วย มูลค่า 2,164 ล้านบาท จำนวนหน่วยลดลงร้อยละ 1.1 มูลค่าลดลงร้อยละ -4.7 เมื่อเทียบกับปี 2564  และจำนวนหน่วยเหลือขายคาดว่าจะมีจำนวน 3,059 หน่วย มูลค่า 9,560 ล้านบาท จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับปี 2564 

จังหวัดนครศรีธรรมราช คาดการณ์ว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวน 274 หน่วย มูลค่า 1,196 ล้านบาท จำนวนหน่วยลดลงร้อยละ 52.9 มูลค่าลดลงร้อยละ -63.4 เมื่อเทียบกับปี 2564  ส่วนจำนวนหน่วยขายได้ใหม่คาดว่าจะมีจำนวน 263 หน่วย มูลค่า 922 ล้านบาท จำนวนหน่วยลดลงร้อยละ -27.7 มูลค่าลดลงร้อยละ -32.1 เมื่อเทียบกับปี 2564  และจำนวนหน่วยเหลือขายคาดว่าจะมีจำนวน 2,220 หน่วย มูลค่า 8,783 ล้านบาท จำนวนหน่วยลดลงร้อยละ 9.6 มูลค่าลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2564 

ทั้งนี้จะเห็นว่า ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยมีความเคลื่อนไหวทั้งด้านการเปิดตัวโครงการใหม่ และยอดขายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเปิดประเทศโดยมีโครงการแซนด์บ็อกที่จังหวัดภูเก็ตเป็นโครงการนำร่องตั้งแต่ปลายปี 2564  ขณะที่สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีสภาวะที่ทรงตัวในด้านของการเปิดตัวโครงการใหม่ ในขณะที่การขายไปในทิศทางการดีขึ้น