fbpx
บ้านจัดสรร

จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 65 ผ่านแอป LandsMaps

กรมที่ดิน ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ ก.พ.ร. พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน LandsMaps เชื่อมระบบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรับชำระภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร ของปีภาษี 2565 แบบออนไลน์ผ่าน MOBILE BANKING

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เล็งเห็นปัญหาในการติดต่อสื่อระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สร้างความยุ่งยากให้กับประชาชนที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มีนโยบายให้กรมที่ดินขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) โดยเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) งานบริการ Agenda จำนวน 12 งานบริการ โดยมีระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็น 1 ใน 12 งานบริการ ที่กำหนดให้ส่วนราชการนำไปพัฒนาเป็นระบบให้บริการประชาชนในรูปแบบ e-Service และให้กรมที่ดินเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชัน LandsMaps

การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เป็นความร่วมมือ ระหว่างกรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน ก.พ.ร. ในการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน“LandsMaps” ของกรมที่ดิน ให้สามารถแสดงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมช่องทางการชำระผ่าน QR Code ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีภาษี 2565

ประชาชนสามารถเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน“LandsMaps” ของกรมที่ดิน แล้วค้นหาแปลงที่ดินที่ต้องการชำระ กดเลือกหัวข้อ “ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ระบบจะขึ้นอัตราภาษีที่ต้องชำระและแสดง QR code ให้สแกนเพื่อชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร และหากต้องการใบเสร็จรับเงิน (ภ.ส.ด.11) ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email Address : receipt@bangkok.go.th ทั้งนี้ สามารถชำระได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และหากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีการชำระภาษีเข้ามาซ้ำ ทางกรุงเทพมหานครจะดำเนินการคืนเงินให้

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และบรรเทาภาระค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบันแอปพลิเคชัน “LandsMaps” ของกรมที่ดิน สามารถแสดงข้อมูลพื้นฐานจำนวน 14 รายการ ได้แก่ หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ (ตำบล อำเภอ จังหวัด) เนื้อที่ สำนักงานที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ ค่าพิกัดแปลง ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมภาษีอากร คิวรังวัด และแสดงผังเมืองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เกิดความสะดวกต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจพิจารณาซื้อขายหรือใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่ดิน (Ease of doing business) ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าใช้บริการปีละมากกว่า 20 ล้านราย