fbpx

LPP ชู “Cause We CARE” กลยุทธ์การบริหารชุมชนแนวคิดใหม่

LPP ชูกลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชนแนวคิดใหม่ “Cause We CARE” รับ Next Normal ที่มุ่งเน้นให้การดูแลทั้ง 1.) ร่างกาย 2.) จิตใจ และ 3.) ความปลอดภัยของลูกค้าทุกเพศวัย พร้อมวางมาตรการเชิงรุกทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ย้ำความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างคุณค่าในการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข

นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทบริหารจัดการชุมชนในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN และโครงการภายนอก หรือ Non-LPN รวมกว่า 200 โครงการ กล่าวว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลกระทบอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในไทย หรือแม้แต่ภัยพิบัติต่างๆ และสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ทำให้ต้องวางแผนเชิงรุกทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

LPP จึงพัฒนากลยุทธ์ “Cause We CARE” ขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมีแนวคิดในการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน มีความรู้และพร้อมที่จะรับมือกับเหตุไม่คาดฝันได้ทันที มีความรู้สึกเร่งด่วน หรือ Sense of Urgency และที่สำคัญคือเพื่อสามารถให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการศึกษาลูกบ้านในเชิงลึกถึงความต้องการของแต่ละปัจเจกบุคคล (Individual) ทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะร่างกายที่แข็งแรงย่อมมาพร้อมสภาพจิตใจที่ดี

สำหรับกลยุทธ์การดูแลลูกค้าแบบ “Cause We CARE” นั้น จะเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อ (Seamless) ในการบริหารจัดการชุมชน โดยคำว่า CARE ประกอบด้วย

1.) C : Caution การเตรียมการและระมัดระวัง โดยการวางแผนการบริหารจัดการชุมชน การกำหนดกระบวนการในการป้องกันภัยต่างๆ เพื่อให้การอยู่ร่วมกันมีคุณภาพที่ดี ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

2.) A: Assistance การดูแลและสนับสนุนในเรื่องต่างๆ โดยประสานงาน อำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้รับความสะดวกสบายที่สุด และทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว

3.) R : Rescue การช่วยเหลือฉุกเฉินในทุกกรณีจากทีมสนับสนุน รวมถึงการทำงานของส่วนกลางที่มีประสิทธิภาพ และบริษัทพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้พักอาศัย

4.) E : Empathy ความเข้าใจพร้อมดูแลทุกความรู้สึก ที่ต่อยอดมาจากวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” ให้ฝังในใจทุกผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารชุมชน ทั้งพนักงาน ผู้พักอาศัย และบริษัทพันธมิตร

ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ เราจะเห็นถึงคำว่า CARE ได้อย่างชัดเจน นอกจากการช่วยเหลือเกื้อกูลอันดีที่เกิดจากเนื้อในของจิตใจทุกคน ชุมชนโดยรวมยังมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และเข้าใจ เห็นใจผู้ป่วยสีเขียว (ผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก) ที่ต้องกักตัวในคอนโด ภายใต้ “Livable Community Isolation” โดยการร่วมส่งกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยที่พักอาศัยในโครงการผ่านสื่อออนไลน์ การฝากอาหาร ของใช้จำเป็น และอื่นๆ อีกมากมาย

ภายใต้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นิติฯ ที่จะคอยติดตามถามไถ่อาการและความต้องการการช่วยเหลือในด้านต่างๆ แม่บ้านชุมชนที่จะเป็นผู้ส่งอาหารและของจำเป็นในชีวิตประจำวันให้ทุกวัน โดยเน้นสุขภาวะที่ดี ที่สำคัญคือ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ที่มีความห่วงใยและให้คำแนะนำความช่วยเหลือตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่นใจ ไม่โดดเดี่ยว และยังมีความปลอดภัยจากมาตรการบริหารจัดการที่เข้มงวด

นอกจากนี้ LPP ยังเตรียมตะกร้าผลไม้ อาหารกลางวันพร้อมรับประทานให้ผู้ป่วยสีเขียวในทุกนิติฯ ที่บริหารอีกด้วย” นางสาวสมศรี กล่าว

ภายใต้นโยบาย “Cause We CARE” ทุกหน่วยงานใน LPP จะวางแผนโดยให้ความสำคัญในทุก Key Words ของคำว่า “CARE” และเมื่อนำมาประกอบกันเป็นแผนงานใหญ่ก็จะครบมิติ 360 องศา ทั้งในส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย และกระบวนการบริหารจัดการชุมชนซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของ LPP การบริหารแบบ “Cause We CARE” นี้ได้เริ่มใช้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และส่งผลให้การบริหารชุมชนในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนใน Next Normal และเพื่อรองรับการเปิดประเทศในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

ล่าสุด LPP ได้จัดกิจกรรมเสวนาคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ขึ้นในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องนับจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา ภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์และวัฒนธรรมการอยู่อาศัยร่วมกันในช่วงโควิด-19” เพื่อให้คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ นำประสบการณ์ในสถานการณ์โควิด-19 มาแบ่งปันมุมมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิติฯ ต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการชุมชนอื่นๆ อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การดูแลทั้งด้านสุขภาพกายและสภาพจิตใจของชุมชน ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ LPP มุ่งเน้นในการดำเนินงาน และให้ความสำคัญกับทุกผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้พักอาศัย พนักงานทุกระดับ และชุมชนข้างเคียง เพราะเราเชื่อว่าทุกคนคือคนสำคัญ ที่เราต้องแบ่งปันความสุข ลดความทุกข์ในจิตใจ และสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการอยู่อาศัยร่วมกัน เพราะ “บ้านคือความสุขและเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่มีคุณภาพ”