fbpx
ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย

ธอส.ปล่อยกู้ 5,000 ล้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ธอส. จัดกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดทำ 4 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับ ผู้สูงวัย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและมีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองง่ายขึ้น ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2567 ธอส. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนไทย ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทย มีบ้าน” ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ผ่านการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเป็นของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ธอส. จึงได้จัดทำ 4 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ กรอบวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

กมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1.โครงการบ้าน ธอส. สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย ปี 2567 กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เพื่อต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมบ้านตามแบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4-60 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 6-7 เท่ากับ MRR-3.00% ต่อปี (3.90% ต่อปี) ปีที่ 8-9 เท่ากับ MRR-2.25% ต่อปี (4.65% ต่อปี) ปีที่ 10 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสำหรับซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.90% ต่อปี) กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 40 ปี ผ่อนชำระเพียง 5,500 บาทต่อเดือน พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท)

สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย

2.โครงการสินเชื่อ Senior Home 4U ปี 2567 กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ต้องการกู้ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.90% ต่อปี ปีที่ 2-3 เท่ากับ 3.50% ต่อปี ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.75% ต่อปี (4.15% ต่อปี) ปีที่ 6-7 เท่ากับMRR-2.00% ต่อปี (4.90% ต่อปี) ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี กรณีชำระหนี้และซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 40 ปี ผ่อนชำระเพียง 5,500 บาทต่อเดือน พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท) และค่าจดทะเบียนการจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง

Senior Home U

3.โครงการสินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2567 กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นสัญญาแรก โดยไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.และสถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 3.50% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (4.90% ต่อปี) เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเพียง 3.42% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี และซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 40 ปี ผ่อนชำระเพียง 5,500 บาทต่อเดือน พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท)

Senior Home U

4.โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถนำที่อยู่อาศัยของตนเอง ที่ปลอดจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยไม่พิจารณารายได้ของผู้กู้ วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ไม่เกิน 50% ของราคาประเมินที่ดินและอาคาร กรณีห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 30% ของราคาประเมินห้องชุด อัตราดอกเบี้ย 6.25% ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลาการให้กู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยผู้กู้จะได้รับเงินกู้เป็นรายเดือนจากธนาคารทุกเดือนด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของลูกค้าที่เปิดไว้กับธนาคาร เพื่อนำเงินที่ได้รับมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถอยู่อาศัยในหลักประกันดังกล่าวได้จนกว่า จะสิ้นอายุขัย และเมื่อครบกำหนดสัญญากู้เงินและ/หรือผู้กู้สิ้นอายุขัย พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท) และค่าจดทะเบียนการจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง

นอกจากนี้ ธอส. ยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้กับผู้สูงอายุได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มความมั่งคงด้านรายได้ในวัยเกษียณอายุ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งปูพื้นฐานทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ในประเทศไทย (Aging Society) รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการใช้ Application “GHB ALL GEN” และ “GHB Buddy” ใน LINE Application ตาม “โครงการ Financial Literacy สำหรับผู้สูงอายุ” อีกทั้งยังมีการสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายในอนาคตด้านสวัสดิการต่าง ๆ ลงได้อย่างยั่งยืน