fbpx
Photo.THANA AGM 2023

ธนาสิริจ่ายปันผล 0.07บาท/หุ้น

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นำโดย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่การประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 19,416,280 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2566 และกําหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องบางกอกน้อย โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพ