fbpx
RISC by MQDC แจกฟรีหนังสือ Sustainnovation e1672817363615

RISC by MQDC แจกฟรีหนังสือ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

RISC by MQDC แจกฟรีหนังสือ “Sustainnovation” แบ่งปันองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดย 10 กูรูจากสาขาวิชาต่างๆ

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center–RISC by MQDC) เปิดเผยว่าในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำงานวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน จึงได้ออกหนังสือ “Sustainnovation” มีจุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สร้างความเข้าใจด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆ ตลอดจนความสำคัญของแนวคิด โดยแบ่งปันความรู้จากการวิจัยและตัวอย่างของนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และเปิดมุมมองด้าน Sustainnovation

โดย 10 กูรูจากสาขาวิชาต่างๆ อาทิ นักวิทยาศาสตร์ นักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร บุคลากรทางการแพทย์ นักพัฒนาสิ่งแวดล้อม นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย ฯลฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและต่อยอดแนวคิดนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกชีวิตในอนาคต ที่ไม่เพียงมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของมนุษย์หรือการออกแบบที่สวยงามเท่านั้น แต่ต้องตอบโจทย์ในด้านการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความไม่สมดุลของโลก เพื่อการสร้างความยั่งยืนสำหรับคนรุ่นถัดไป

“RISC มุ่งหวังว่า หนังสือ “Sustainnovation” เล่มนี้ จะสามารถสร้างประโยชน์สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนระดับบุคคล ระดับเมือง ระดับประเทศ และระดับโลก เพราะทุกชีวิตล้วนมีส่วนรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ ความรู้จากหนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainnovation และสามารถนำความรู้จากกระบวนการคิดวิจัยและตัวอย่างนวัตกรรมที่น่าสนใจไปต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และทุกชีวิตบนโลกใบนี้ (For All Well-Being)” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ให้ความหมายและวางจุดมุ่งหมายของคำว่า Sustainnovation คือการผนวกกันของความคิดระหว่าง Sustainability กับ Innovation โดย Sustainability หรือความยั่งยืน คือการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการต่างๆ ของเรากับระบบนิเวศ สังคมและวัฒนธรรม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วน Innovation หรือ นวัตกรรม จะมี 3 องค์ประกอบ คือ หนึ่งต้องใหม่ สองเกิดการใช้งานจริงแล้ว และสามคือ มีประโยชน์อย่างชัดเจน กล่าวคือ “Sustainnovation หมายถึงเทคโนโลยีที่มุ่งแก้ปัญหาจากการเสียสมดุลจากการพัฒนาด้านต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งต้องพัฒนานวัตกรรม ใช้แนวคิดใหม่ หรือสร้าง framework ใหม่ เพื่อนำไปสู่ “ความยั่งยืน หรือความอยู่รอด”

หนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมแนวคิด และประสบการณ์ของนวัตกร (Sustainnovators) จากหลากหลายสาขาวิชา ในการอธิบายความหมายของคำว่า “Sustainnovation” หรือ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ในมิติต่างๆ และความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืน เพื่อนำความคิดที่หลากหลายนี้ถอดรหัส ทำความเข้าใจการพัฒนาองค์ความรู้ และช่วยสร้างความตระหนักและผลักดันไอเดียนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในอนาคตและจำแนกตัวอย่างนวัตกรรมจากการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Sustainnovation” ให้เกิดขึ้นจริง และตัวอย่างเทรนด์ (Trend) นวัตกรรมจากทั่วโลก จำแนกออกเป็นทั้งหมด 6 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1: สุขภาวะ (Health & Wellness) นวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีด้านร่างกาย และจิตใจ

หมวดที่ 2: สิ่งแวดล้อม (Environment) นวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาและผลกระทบด้านต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ ภาวะโลกรวน มลภาวะทางน้ำ และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

หมวดที่ 3: การจัดการทรัพยากร (Resource Management) นวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

หมวดที่ 4: พลังงาน (Energy) นวัตกรรมด้านพลังงาน นำเสนอแนวทางการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้ในอนาคต

หมวดที่ 5: การขนส่ง (Transportation) นวัตกรรมด้านการขนส่ง ที่ช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ลดปัญหาขยะ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Active Mobility) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดแนวโน้มของการแพร่กระจายเชื้อ

หมวดที่ 6: การบริโภคอาหาร (Food Consumption) นวัตกรรมด้านการบริโภคอาหาร ที่ช่วยสร้างทางเลือกด้านอาหารที่มีความยั่งยืน รวมถึงตัวอย่างการใช้ทรัพยากรอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ Sustainnovation ได้ที่ https://online.anyflip.com/bpnjl/fqqy/mobile/